Czech Republic

Čeští vědci otestovali protilátku proti covidu, zneškodní i britskou mutaci

Švýcarští vìdci pøi vývoji využili protilátky od lidí, kteøí covid-19 prodìlali. Léèba založená na podávání protilátek je podle odborníkù sice úèinná, má však dvì úskalí - protilátka musí zabírat proti „aktuální“ variantì viru a zabránit mutacím, které by vedly k vìtší odolnosti viru. 

K podobné situaci podle AV dochází tøeba u bakterií, které zaèínají být rezistentní vùèi užívaným antibiotikùm.

„Problém jsme vyøešili spojením dvou pøirozených protilátek do jedné molekuly zvané bispecifická protilátka, která cílí na dvì rùzná virová místa souèasnì,“ uvedl Luca Varani, který vede tým ze švýcarského institutu.

Zacílení na dvì nezávislá místa struktury viru je podle odborníkù inovace, která zabrání tomu, aby si vir vytvoøil odolnost proti léèbì.

„I když virus mùže mutovat a vyhnout se tak útoku jedné protilátky, prokázali jsme, že nedokáže uniknout dvojitému pùsobení naší bispecifické molekuly,“ zdùraznil Varani. S pøípravou molekuly pro laboratorní testy preklinické studie pak vìdcùm pomohl superpoèítaè.

Výzkumníci v Èeských Budìjovicích se do preklinické studie pustili v listopadu. Potvrdili, že bispecifická protilátka úèinnì zneškodní koronavirus SARS-CoV-2 i jeho varianty. A to vèetnì takzvané britské mutace viru, která se v souèasnosti šíøí Evropou.

Bispecifická protilátka úèinnì zneškodní koronavirus SARS-CoV-2 i jeho varianty.

Bispecifická protilátka úèinnì zneškodní koronavirus SARS-CoV-2 i jeho varianty.

Daniel Rùžek, který testy na zvíøatech vedl, øekl, že látka je nyní pøipravena k zahájení klinických testù u lidí. V budoucnu by mohla podpoøit jak léèbu pacienta se slabou imunitní odpovìdí, tak posloužit i v prevenci. „Ve zvíøecím modelu covid-19 poskytuje jediná injekce bispecifické protilátky okamžitou ochranu pøed onemocnìním, která mùže trvat týdny nebo mìsíce. 

Protilátka úèinnì snižuje virovou zátìž v plicích a zmíròuje zánìt,“ popsal výzkumník. Rùžek pracuje v Biologickém centru a Výzkumném ústavu veterinárního lékaøství. Èas, kdy by se mohla látka dostat do klinické studie neodhadl, podotkl, že to mimo jiné závisí na jednání s investory. Dodal však, že obì samostatné protilátky, které tvoøí nynìjší kombinaci tvoøí, už v klinickém testování jsou.

Z Èeska pocházejí i speciálnì upravené myši citlivé na infekci zpùsobenou SARS-CoV-2. Tato zvíøata pøipravili výzkumníci v Èeském centru pro fenogenomiku, které je souèástí centra Biocev ve Vestci u Prahy.

Football news:

Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt
Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win
Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham