Czech Republic

Cesta do Moskvy měla zastřít chystané vyhoštění Rusů z ambasády, tvrdí Hamáček. Šlo o koordinovanou akci

„Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinìlosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétnì, pøièemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelných dùvodù nemohu veøejnosti sdìlit všechny podrobnosti,“ napsal Hamáèek. Uvedl, že je pøipraven podat informace parlamentním orgánùm, které kontrolují èinnost bezpeènostních složek.

Deníku N vicepremiér a ministr vnitra, který je nyní povìøen také vedením ministerstva zahranièí, øekl, že jeho cesta do Ruska se nikdy nemìla uskuteènit. „Vìdìl jsem dopøedu, že cesta do Moskvy se neuskuteèní a konat se nebude. Jednalo se koordinovanou akci,“ cituje ho deník.

Hamáèek cestu, jejímž úèelem mìlo být jednání o dodávkách ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V do ÈR, ohlásil ve støedu. Odlétat do Moskvy mìl v pondìlí, v pátek cestu kritizovanou premiérem Andrejem Babišem (ANO) i opozicí zrušil. V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvùli tomu, že je nutná jeho úèast na pondìlním jednání vlády. Veèer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštìní pracovníkù ruské ambasády.

Na twitteru v nedìli Hamáèek uvedl, že vyhoštìní 18 dùstojníkù ruských tajných služeb SVR a GRU a rozbití jejich dvou rezidentur citelnì oslabí nepøátelské aktivity ruských agentù nejen vùèi ÈR. Vláda k vyhoštìní pøistoupila kvùli dùvodnému podezøení èeských bezpeènostních složek na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchù ve Vrbìticích na Zlínsku v øíjnu a prosinci 2014. 

Pøi prvním výbuchu zemøeli dva lidé, exploze si vyžádaly evakuace obyvatel z okolí. Nìkterá média uvedla, že ruská tajná služba se o sklady ve Vrbìticích zajímala, protože munice odsud mìla být dodána na Ukrajinu nebo do Sýrie.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude