Czech Republic

Cesta do Moskvy měla zastřít chystané vyhoštění Rusů, tvrdí Hamáček

„Vzhledem k rozsáhlosti a ojedinìlosti celé akce i v rámci celého NATO a EU bylo nutné ji provést diskrétnì, pøièemž svou roli hrála i moje avizovaná cesta do Moskvy. Z pochopitelnıch dùvodù nemohu veøejnosti sdìlit všechny podrobnosti,“ napsal Hamáèek na Twitter.

Je pøipraven podat informace parlamentním orgánùm, které kontrolují èinnost bezpeènostních složek.

Deníku N vicepremiér a ministr vnitra, kterı je nyní povìøen také vedením ministerstva zahranièí, øekl, že jeho cesta do Ruska se nikdy nemìla uskuteènit. 

„Vìdìl jsem dopøedu, že cesta do Moskvy se neuskuteèní a konat se nebude. Jednalo se koordinovanou akci,“ cituje ho deník.

Premiér Andrej Babiš o cestì do Moskvy ve veèerních Událostech ÈT pøíliš hovoøit nechtìl. 

„Co se tıèe cesty pana Hamáèka, tak jsem mu ji nedoporuèil. Nakonec jsme se domluvili tak, že ji opravdu nebude realizovat,“ uvedl v Èeské televizi.

„Na poèátku to tak vypadalo, ale nakonec došlo k tomu, že cesta nebyla realizována,“ odpovìdìl na otázku, zda se vicepremiér do Moskvy opravdu chystal.

O zapojení Rusù se jednalo již 7. dubna

 O zapojení ruské tajné služby do vıbuchù ve Vrbìticích se podle Babiše jednalo poprvé již ve støedu 7. dubna.

Hamáèek cestu, jejímž úèelem mìlo bıt jednání o dodávkách ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V do ÈR, ohlásil o tıden pozdìji. Odlétat do Moskvy mìl v pondìlí, v pátek cestu kritizovanou premiérem Andrejem Babišem (ANO) i opozicí zrušil. 

V sobotu ráno uvedl, že do Moskvy nepoletí kvùli tomu, že je nutná jeho úèast na pondìlním jednání vlády. Veèer pak spolu s premiérem oznámil vyhoštìní pracovníkù ruské ambasády.

Na Twitteru Hamáèek uvedl, že vyhoštìní 18 dùstojníkù ruskıch tajnıch služeb SVR a GRU a rozbití jejich dvou rezidentur citelnì oslabí nepøátelské aktivity ruskıch agentù nejen vùèi ÈR. 

Vláda k vyhoštìní pøistoupila kvùli dùvodnému podezøení èeskıch bezpeènostních složek na zapojení ruské tajné služby GRU do vıbuchù ve Vrbìticích na Zlínsku v øíjnu a prosinci 2014. Pøi prvním vıbuchu zemøeli dva lidé, exploze si vyžádaly evakuace obyvatel z okolí. Nìkterá média uvedla, že ruská tajná služba se o sklady ve Vrbìticích zajímala, protože munice odsud mìla bıt dodána na Ukrajinu nebo do Sırie.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude