Czech Republic

Český nároďák? Skvělá možnost, jak uctít památku babičky, říká Svejcar

Jeho babièka uprchla z Èech bìhem 2. svìtové války pøed nacisty. „Minulı tıden bohužel zemøela. Ve sto letech,“ pronesl Amerièan smutnì. V rozhovoru pro MF DNES a nbl.cz vzpomíná, že si pamatuje její telefonní hovory v èeštinì, guláš s knedlíky, kterı rodinì vaøila, a pivo, které si s gustem dávala.

V Ústí jste ètyøi sezony. Co jste si s babièkou stihli øíct o vašem èeském angažmá?
Bohužel posledních deset let trpìla staøeckou demencí, takže už bylo složité od ní zjišovat rùzné informace o Èesku, protože si plno vìcí nepamatovala. Už jsme o mém angažmá nestihli mluvit. Ale vybavuji si støípky z mého dìtství, tøeba jak mluvila èesky se svojí rodinou do telefonu. Když jsem poprvé pøijel k vám, vidìl jsem spoustu vìcí, o kterıch mi v dìtství vyprávìla a které mi ukazovala na fotografiích. Podíval jsem se na její dùm, zavítal jsem do jejího rodného mìsta, také hodnì básnila o Praze.

Spencer Svejcar jako malı se svou babièkou.

Spencer Svejcar jako malı se svou babièkou.

Jakı byl její pøíbìh?
Narodila se v Brnì, vyrùstala v Ostravì a v Èeskoslovensku zùstala do dvaceti. Až pak se dostala do USA. Pøicestovala tam bìhem 2. svìtové války, když už to tady bylo nebezpeèné. Vycestovala sama bez rodièù, ale s jejich pomocí, její otec zemøel ve válce. A pak se spoustu let do Èeskoslovenska nepodívala... Je to šílenı pøíbìh, ale pro mì je „cool“ poznávat zemi, kde vyrùstala, a to, o èem mi vyprávìla. Jako kluk jsem toho slyšel vážnì hodnì, ale neumìl jsem si pod tím nic moc pøedstavit.

Než jste se v létì 2017 upsal Slunetì, byl jste v Èesku?
Kdepak. Tehdy jsem byl poprvé nejen v Èesku, ale i v Evropì. Teï zpìtnì lituju, že jsem s babièkou jako kluk nemluvil víc èesky. I když jsem ji oslovoval èesky babièko a nikdo tomu doma nerozumìl. Slyšel jsem ji èesky mluvit, vždycky po probuzení mi øíkala Dobré ráno, ale sám jsem se to neuèil, vaše øeè je tìžká. Kdo mohl tušit, že jednou budu hrát v Ústí? Mùj strıc, kterı žije ve Státech, èesky trochu mluví a táta díky své mámì taky nìco umí. V Èesku mám i prastrıce, kterı je profesorem na univerzitì v Praze, nebo bratrance.

Èeská kuchynì vás díky vaší babièce tedy nepøekvapila?
Dìlala guláš, knedlíky, klobásy, šunku. Tedy tìžká jídla, ale dával jsem si je i tady a hned jsem ty chutì poznával. I pivo jsem znal díky babièce, mìla ho ráda, to já taky, i když ho nepiju moc. Bìhem sezony se ho snažím spíš stranit. I když je tu jedno z nejlepších na svìtì.

Spencer Svejcar z Ústí støílí na koš USK Praha pøes Jana Štìrbu.

Cítíte se díky vaší babièce èásteènì i Èechem, aèkoli jste tady nevyrùstal?
Èím déle jsem tady, tím víc se cítím Èechem. Už po pøíchodu do Ústí jsem vnímal, že jsem tady zapadnul. Navíc fanoušci mají rádi døíèe, což se zamlouvá i mnì. Sedli jsme si. Ústí se mi dostalo za ètyøi roky pod kùži, tak dobøe tady je! Spoluhráèi a fanoušci jsou skvìlí, mìsto je fajn. Kromì mého rodného mìsta jsem tu strávil nejvíc èasu ve svém životì a Ústí se stalo mım druhım domovem. Je smutné ho opouštìt kvùli zranìní kotníku a operaci, neplánoval jsem to tak.

Nešlo to jinak?
Zkoušel jsem rùzné varianty, ale bolest kotníku je veliká. Vazy jsou pøetrhané. Bojoval jsem s tím celou sezonu. Mrzí mì, že musím odjet za této situace, ale a se stane cokoli, Ústí pro mì bude vždy vıjimeèné. Jsem otevøenı další nabídce.

Chcete èeskı pas?
Pomıšlím na to. Je to dlouhı proces, musím udìlat prùzkum, jak moc reálné to je. Rád bych èeské obèanství získal, je to mùj cíl.

Smìøujete i k reprezentaci?
Ano. Kdyby se mi to podaøilo, bylo by to nìco úžasného. S nikım z národního tımu jsem o tom ještì nemluvil, ale vedu o tom rùzné konverzace s rùznımi lidmi.

Vášnivı rybáø Spencer Svejcar má èeské koøeny díky své babièce.

Vášnivı rybáø Spencer Svejcar má èeské koøeny díky své babièce.

Co by øíkala babièka, kdyby vás vidìla v èeském dresu?
Považoval bych za èest, kdybych mohl reprezentovat vlast mojí babièky. Bohužel minulı tıden zemøela, bylo jí sto let. Šlo by o skvìlou možnost, jak uctít její památku, kdyby se to stalo. Vlastnì celá rodina mi pøeje, aby se to povedlo. Všichni jsou basketbalovımi fanoušky a taky by mì chtìli vidìt v èeské reprezentaci.

Jak po letech v Èesku hodnotíte úroveò NBL, tuzemské nejvyšší basketbalové soutìže?
Je to dobrá a velmi soutìživá liga, která má v Evropì respekt. A Ústí nad Labem je pro mì dobrá volba, po tımové stránce i díky velmi dobrım vztahùm s trenérem Pištìckım. Klub také pomáhal se zaøízením pobytu mé snoubence. Postupnì jsem se sblížil s fanoušky, spoluhráèi a všemi kolem. A když jsem mìl možnost tu pokraèovat, mít každı rok o nìco lepší kontrakt, bylo to pro mì po všech stránkách vyhovující, protože jsem se tu mohl dál zlepšovat.

Sehrály vaše èeské koøeny nìjakou roli pøi vyjednávání o angažmá v Ústí nad Labem?
Spíš jsem mìl štìstí, že jsem se sem po univerzitì dostal. Sluneta Ústí mluvila s mım agentem a byl to první klub, kterı mi dal nabídku. Takže jsem to nijak neplánoval, ale když už jsem tu byl, chtìl jsem to tady poznat co nejvíc.

Strávil jste tu ètyøi roky, stal se kapitánem mužstva. Už vás lidé v Ústí na ulici poznávali?
Každı rok toho pøibıvalo. Když jsem šel do centra mìsta nebo do obchoïáku, lidé už vìdìli, že tu hraju. Já i moje snoubenka Mackenzie chodíme do škol diskutovat s dìtmi, já sám vyrážím na rùzné akce a poznám tak už spoustu lidí. Nìkdy jsem se vyfotil s fanoušky v restauracích a obèas jsem už nìkde dostal i jídlo nebo drink zdarma (smích).

Bylo pro vás složité se do Èeska v létì kvùli pandemii dostat?
Nejdøív to byl celkem stres. Nejt잚í bylo, že chybìly odpovìdi na otázky. Vìci se mìnily každı tıden, s tím pak i letenky. Nevìdìli jsme, jestli se sem dostaneme. Nejt잚í bylo vycestovat ven ze Státù. Byla kolem toho spousta bezpeènostních otázek a ukazování potøebnıch dokumentù. Mìli jsme ale díky úsilí klubu a vedení ligy ty správné dokumenty, aby naše úøady vidìly, že tu mám kontrakt, a nakonec se to povedlo snáz, než bych bıval èekal.

S vıjimkou první sezony s vámi v Ústí nad Labem byla i vaše snoubenka, která prı uèí celı klub anglicky.
Ano, je to tak. Poslední dobou už to nebylo tolik jako døív, protože se musela víc vìnovat své práci ve Státech. Døív ale uèila hodnì lidí, vèetnì èeskıch hráèù. Nìkteøí už pøedtím mluvili slušnì, ale chtìli se tøeba ještì zlepšit. Mackenzie se tu rozhodnì nenudila a bavilo ji to tady, vèetnì pomáhání s vıukou rùznım lidem. A ještì k tomu i docházela do nìkterıch škol.

A jaké práci se snoubenka vìnuje ve vaší domovinì?
Pomáhá øídit pomìrnì velkou firmu, která renovuje domy. V našem bytì v Ústí mìla na velkém stole asi tøi poèítaèe a øídí byznys na dálku. Øeší úèetnictví, plánování práce a plno dalších vìcí. Mítinky pøes aplikace Zoom nebo Facetime a pøes poèítaèe je dokonale propojená se svou kanceláøí ve Státech. Je super, že to takhle mùže fungovat.

A jak se dá skloubit èasovı rozdíl šesti sedmi hodin?
Tohle je už docela tìžké. Èasto musela vydržet do pùlnoci, když mìla rùzná jednání. Už tam ale pracuje delší dobu a má dùvìru vedení spoleènosti, takže mùže dìlat podle svého plánu. I tak ale musela nìkdy zùstávat vzhùru dlouho do noci. Je úžasná, že to tak zvládá.

Ví se o vás, že jste vášnivı rybáø. Povedl se vám v Èesku nìjakı zajímavı úlovek?
To ne. Bìhem sezony není pøíliš èasu a já se do toho moc nehrnul. Doma v Coloradu, kde je spousta øek i jezer, jsem rybaøil odmalièka, s tátou i tøemi staršími bráchy. Nejvìtší úlovek mám ale z Aljašky, odkud pochází moje Mackenzie a kde její rodièe mají loï. Z ní jsem chytil velkého lososa, kterı mìøil kolem metru. Na Aljašce je prostì všechno velké (smích). 

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win