Czech Republic

Česko zkoumá spolehlivost antigenních testů. Mohly by se stát pilířem plošné zkoušky populace

Cílem pilotního projektu je zjistit, zda antigenní testy fungují pro stanovení diagnózy koronaviru spolehlivì a zda je lze použít namísto PCR testù.

Lidem, kteøí s úèastí ve studii souhlasí, jsou na odbìrovém místì provedeny dva stìry. Jeden bude pro PCR test, tedy standardní vyšetøovací metodu, vùèi níž se bude ovìøovat antigenní test. Cílem je urèit senzitivitu tìchto testù. Pokud druhá z metod obstojí, poslouží jako základní metoda pro plošné testování populace.

Do ovìøení spolehlivosti se zapojil region Karviné a další tøi lokality ve Støedoèeském kraji a v pražské nemocnici Motol.

K plošnému testování populace už pøikroèili na Slovensku. Zaèalo vèera ráno ve ètyøech okresech na severu a vıchodì zemì a do vèerejšího poledne odhalilo 497 infikovanıch, což pøedstavovalo 3,6 procenta otestovanıch. 

„Nejpozdìji bìhem soboty ukonèíme nábìr pacientù, které paralelnì vyšetøujeme metodou PCR a antigenním testem, abychom dosáhli èísla 600 vyšetøenıch,“ øekl pro Lidovky.cz Pavel Døevínek, pøednosta Ústavu lékaøské mikrobiologie 2. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Motol.

Ve ètvrtek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) mluvil o tom, že se do projektu plošného testování v Èesku zaøadí i praktiètí lékaøi, s jejich zapojením poèítal do dvou tıdnù. Petr Šonka, pøedseda Sdružení praktickıch lékaøù, potvrdil, že se o této možnosti jedná s tím, že zapojení praktikù by mìlo bıt dobrovolné.

Kam s lidmi s pøíznaky

Prymula plánoval, že by praktiètí lékaøi testovali lidi s pøíznaky a na odbìrová místa by posílali jen bezpøíznakové klienty. To ale Šonka odmítl. „To je nesmysl. Pøi jednání s ministerstvem zdravotnictví se mluvilo o tom, že se antigenní testy uvolní pro diagnostiku pøíznakovıch pacientù, jenže tìmi by se mìla potvrzovat diagnóza a díky tomu by se už následnì nemusely provádìt další PCR testy,“ øekl Šonka s tím, že odmítá, aby se lidé s pøíznaky onemocnìní nahrnuli do ordinací praktikù a ne na odbìrová místa.

Dle Šonky je nutné vyjasnit i to, které z øady dostupnıch testù na trhu budou pro praktiky vhodné èi se celá procedura bude lékaøùm hradit. Dle nìj je také nutné pozmìnit systém elektronickıch žádanek tak, aby praktici mìli pøístup do databáze a mohli tak vısledek testu rovnou do systému reportovat. To dosud podle Šonky není možné.

Antigenní test se provádí stejnì jako PCR vyšetøení vıtìrem z nosohltanu. Jeho vıhodou je rychlejší stanovení vısledku, je znám bìhem 15 až 30 minut, naopak vısledky PCR testu jsou známy asi za ètyøi hodiny. Antigenní testy jsou levnìjší než PCR testy.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net