Czech Republic

Česko žádá NATO o podporu vůči Rusku. Spojenci se sejdou znovu

Èeskı velvyslanec Jakub Landovskı v úterı informoval své kolegy na zasedání Severoatlantické rady (NAC) o dùvodech vyhoštìní 18 pracovníkù ambasády Ruské federace a následném ruském odvetném kroku.

Aliance zatím žádné konkrétní stanovisko nepøijala. Spojenci se mají znovu sejít konce tıdne, pravdìpodobnì ve ètvrtek. „Je to mezikrok, sejdeme se znovu,“ uvedl ke schùzce èeskı velvyslanec pøi NATO Jakub Landovskı. Podrobnosti ze schùzky ale neuvedl.

Èesku již døíve podporu vyjádøila øada spojencù, napøíklad USA, Británie, Nìmecko, Polsko, Slovensko èi pobaltské zemì.

Èeské ministerstvo zahranièí v prohlášení uvedlo, že ÈR podìkovala spojencùm za dosavadní projevy solidarity a požádala o spoleèné prohlášení na úrovni NATO.

Na další schùzce koncem tıdne chce èeská diplomacie se spojenci projednat další možné konkrétní spoleèné kroky. Èesko podle ministerstva avizovalo poèetnou úèast.

„Zapojení agentù ruské tajné služby GRU ve vıbuchu ve Vrbìticích pøedstavuje nepøijatelné narušení státní svrchovanosti a národní bezpeènosti ÈR a vyžaduje nutnou reakci,“ uvedl Èernínskı palác.

V roce 2018 Aliance v reakci na pokus ruské GRU otrávit jedem novièok bıvalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v britském Salisbury zrušila akreditaci sedmi èlenùm ruské diplomatické mise ve své bruselské centrále. Zároveò Aliance snížila maximální velikost ruské mise v Bruselu o deset osob na maximálnì 20 lidí.

Mimo to státy NATO tehdy spoleènì a koordinovanì vypovìdìly ze svého území pøes 140 ruskıch diplomatù, kteøí byli identifikování jako agenti nìkteré z ruskıch tajnıch služeb.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude