Czech Republic

Česko vydalo do USA dva Ukrajince podezřelé z kybernetických zločinů

Na zaèátku bøezna se podle mluvèího Národní centrály proti organizovanému zloèinu (NCOZ) Jaroslava Ibeheje zúroèila tøíletá intenzivní práce kriminalistù a IT specialistù sekce kybernetické kriminality. 

Ti na základì spolupráce se zvláštními agenty Federálního úøadu pro vyšetøování Spojenıch státù americkıch (FBI) identifikovali organizovanou skupinu vıznamnıch pachatelù kybernetické kriminality pùsobící v mnoha zemích po celém svìtì. 

U dvou osob bylo lokalizováno jejich místo pobytu v Èeské republice. Jednalo se o dva obèany Ukrajiny. V únoru je podle Ibeheje zadrželi pøíslušníci Útvaru rychlého nasazení Policie Èeské republiky. 

Spojené státy pak podaly žádost o vydání tìchto osob k trestnímu stíhání. K tomu po provedení pøíslušnıch procesních úkonù Èeská republika vydala souhlas.

Podle závìrù vyšetøování se jedná o vysoce postavené pachatele kybernetické trestné èinnosti a legalizace vınosù z trestné èinnosti. „Využívali nejmodernìjší nástroje kyberzloèinu jako jsou šifrovaná komunikace, platby v kryptomìnách, založení bankovních úètù v èeskıch bankovních domech pod smyšlenou identitou, šifrovaná zaøízení, virtuální privátní sítì, darknet a další anonymizaèní metody, aby co nejvíce ztížili své odhalení ze strany orgánù èinnıch v trestním øízení,“ popsal mluvèí.

Zpùsobená škoda podle nìj zatím dosahuje vıše zhruba 500 tisíc americkıch dolarù.

„V této chvíli jsou již oba podezøelí na pùdì Spojenıch státù americkıch, kde je èeká soud, kterı jim mùže vymìøit až dvacetiletı trest odnìtí svobody,“ uzavøel Ibehej.

Football news:

Sevilla: The Super League only serves the selfish Interests of enriching the founding clubs. Their budgets are already bigger than the rest
UEFA threatens not to allow players from Super League clubs to participate in the Euro. What will the national teams be like without them?
Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium