Czech Republic

Česko vs. olympijské vítězky. Házenkářky zkusí překvapit ruského obra

Olympijské zlato (2016). Evropské støíbro (2018). Svìtovı bronz (2019). Pìknì se to Ruskám zkompletovalo – nìkdejší velmoc je zpìt, medvìd z Vıchodu opìt nabral na síle. A nejen na ní.

„Jsou stejnì silné jako Švédky,“ srovnává Bašnı s celkem, jemuž . „Ale hrají všechno ve vìtší rychlosti. To, že ve ètvrtek vyhrály o devìt s finalistkami posledního mistrovství svìta, ukazuje, že hrají vıbornì, že jsou dobøe pøipravené. Urèitì to bude tìžké.“

Pøíloha iDNES.cz

Nic jiného èekat nelze, i vzhledem k vıètu ruskıch medailí za poslední dobu, i k jejich úvodnímu triumfu na Euru nad Španìlskem pomìrem 31:22. Co na tom, že jim chybí nìkolik obvyklıch opor.

„Jsou nebezpeènì ze všech postù a ze všech èinností,“ konstatuje Bašnı. „Umí vystøelit z dálky, mají velice rychlı pøechod z obrany do útoku, spolupráci s pivotem, jsou schopné zakonèovat odkudkoli, všechny posty mají zdvojené. Tìžko se dá soustøedit na jednu herní situaci. Jsou silné v podstatì ve všem; proto je tìžké se na Rusky pøipravit.“

Èešky si už proti Švédsku zase jednou ovìøily, jak dokáže házená na nejvyšší úrovni bolet, jaké množství energie obnáší, jak nároèné støety jsou.

„Druhı poloèas proti Švédsku nám nevyšel i z dùvodu, že jsme byly hodnì v oslabení. Zároveò si to možná vyhrály agresivitou, moc jsme jim to neoplácely,“ soudí Kamila Kordovská a Hana Kvášová doplòuje: „Ruská obrana mùže bıt ještì tvrdší. Ale tím, že budou vybíhat na naše støelecké spojky, by mohly dávat víc prostoru pivotkám.“

Každopádnì se èeká šichta. Už bod – èi dokonce dva – by znamenal velké pøekvapení.

„Ale mùže se stát cokoli,“ vìøí Kvášová. „Jdeme do každého zápasu s tím, že bychom mìly vyhrát. Tenhle bude nejspíš ještì t잚í, ale budeme pøipravené, abychom podaly co nejlepší vıkon. Mohly bychom pøekvapit.“

Od 18.15 hodin online

Trio házenkáøskıch velmocí ve složení Švédsko, Rusko a Španìlsko (poslední èeské soupeøky) pøedstavuje mix rùznıch stylù. „Iveta Korešová øíkala, že si myslí, že by nám Rusky mohly sedìt nejvíc,“ tlumoèí Kordovská vzkaz od absentující èeské hvìzdy. „Netroufám si to odhadovat. Ale doufám, že to tak bude.“

V moderní házené každopádnì padla možnost zkusit takovému soupeøi narušovat tempo, cílenì zpomalit hru.

„Takhle už to nejde, rozhodèí vás zruší,“ pøipomíná Bašnı zmìny pravidel, které èasovì limitují útoky. „Receptem bude mít pokud možno co nejkompaktnìjší obranu a neztrácet míèe, nedávat jim laciné balony, aby neskórovaly z levnıch akcí. Pak je to proti nim skoro nehratelné, Španìlky na to dojely.“

Tøeba Kordovská jako nejvìtší favoritky celého turnaje vidí spíše Norky, nebo pøijely v kompletní sestavì. Rusko se ovšem i pøes dílèí absence jistì øadí mezi adeptky na cenné kovy. Mìøení s takovımi šajbami má vždycky pøínos a v Dánsku obzvl᚝; vıvoj skupiny B spìje k tomu, že finální ortel si Èešky napíšou až na její závìr v pondìlí proti Španìlsku.

„Dnes jde o šanci pøenést si víc bodù do hlavní skupiny,“ pøipomíná Bašnı, že dál postoupí tøi družstva ze ètyø a ponechají si vısledky ze vzájemnıch duelù. „Pokud vyhrajeme, což by bylo fantastické, mùžeme jít dál s plnım poètem. Pokud nevyhrajeme, v podstatì se skoro nic nemìní, rozhodne pondìlí, kdy budeme hrát o samotnı postup.“

A právì pro pondìlí by co nejvyrovnanìjší duel proti olympijskım šampionkám hodnì pomohl.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault