Czech Republic

Česko v Jeruzalémě otevře pobočku své ambasády, v Izraeli přibude diplomat

Aškenazi na Twitteru napsal, že s Petøíèkem hovoøil a pogratuloval mu k rozhodnutí, jež „podtrhuje naše pevné pøátelství a strategické partnerství“.

Øeditel zahranièního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák uvedl, že v Jeruzalémì vznikne diplomatická úøadovna s diplomatickım statusem. Oznaèil to za velmi symbolickı krok. „V hierarchii diplomatickıch zastoupení je to druhé nejvyšší,“ øekl.

Bude v ní podle nìj jeden pracovník, kterı bude mít na starosti politickou, ekonomickou a pøípadnì i konzulární agendu. Podle hradního diplomata je otevøení poboèky èeské ambasády souèástí dlouhodobého procesu, bìhem nìhož byl v Jeruzalémì otevøen Èeskı dùm nebo honorární konzulát. Nyní bude èeská diplomacie hledat vhodné umístìní poboèky. Jindrák odhaduje otevøení v øádu tıdnù èi mìsícù.

Vìtší diplomatickou vstøícnost vùèi Izraeli prosazuje pøedevším prezident Miloš Zeman, kterı dlouhodobì volá po pøesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma. Vláda k takovému kroku dosud nepøistoupila. 

Své ambasády takto pøestìhovalo nìkolik státù vèetnì USA, jejich rozhodnutí vyvolalo ostrou reakci Palestincù èi arabského svìta. Podle Jindráka vznik poboèky ambasády umožnil vıvoj na Blízkém vıchodì z poslední doby, kdy se zlepšily vztahy Izraele vùèi nìkterım arabskım zemím.

Podle bıvalého èeského velvyslance v Izraeli Michaela Žantovského je otevøení poboèky ambasády podstatnım krokem, protože jde o souèást velvyslanectví. Ukazuje to podle nìj dlouhodobì vìtší vstøícnost èeské zahranièní politiky vùèi Izraeli. Neoèekává, že tento krok vyvolá velkou kontroverzi, protože kdysi velmi vıbušná problematika diplomatického zastoupení v Jeruzalémì je už v mezinárodním mìøítku „odtabuizována“.

Mluvèí prezidenta Jiøí Ovèáèek na Twitteru uvedl, že otevøení oficiálního diplomatického zastoupení je vısledkem „trvalého úsilí“ Zemana a dalším krokem k pøesunu ambasády. Odpùrci pøesunu tvrdí, že je tøeba poèkat, dokud se nevyøeší letitı konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož souèástí je i spor o status Jeruzaléma. Pøestìhování ambasády a uznání Jeruzaléma za hlavní mìsto Izraele by podle nich znamenalo porušení rezolucí OSN.

„Chceme dál posilovat naše vztahy a pøiblížit služby ministerstva zahranièí èeskım obèanùm, kterıch jezdí do Izraele dvojnásobnì více než pøed ètyømi lety,“ napsal Petøíèek na Twitteru. Ministerstvo uvedlo, že èeskıch turistù pøijelo do Izraele loni více než dvojnásob proti roku 2016, kdy jich zemi navštívilo asi 17 000.

Honorární konzulové, které má ÈR v Izraeli ještì v Ejlatu a Haifì, podle ministerstva z titulu své funkce mohou pomáhat èeskım obèanùm v nouzi jen v omezeném režimu. Jde o èestnou a neplacenou funkci bez komplexních diplomatickıch pravomocí, napøíklad pro náhradní cestovní doklady tak nyní obèané ÈR musejí do Tel Avivu, uvedlo. Po vzniku nové úøadovny by mohli žádat i v Jeruzalémì. „Nejde o zøízení nového zastupitelského úøadu,“ uvedlo ministerstvo.

„Nijak to nesouvisí s probíhajícím mírovım procesem na Blízkém vıchodì, nepøedjímá jeho vısledky ani nijak nemìní dlouhodobou èeskou pozici v rámci tohoto procesu,“ uvedlo ve støedu ministerstvo zahranièí.

29. listopadu 2018

Football news:

Udinese sign Fernando Llorente, Cutrone and sell Lasagna to Verona for 10 million euros
Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham