Czech Republic

Česko stupeň 4 možná neopustí. Kazí to kraje, varují Rážová a Dušek

Rážová pøi jednání s hejtmany øekla, že „zhruba šest až sedm krajù je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupnì“. „Pokud se nebudou poèty lidí pozitivních na covid-19 vyvíjet lépe, nedoporuèím ministrovi zdravotnictví další rozvolòování,“ varovala. Hygienièku ve své tiskové zprávì citovala ve ètvrtek Asociace krajù ÈR.

O velkých regionálních rozdílech ve ètvrtek v Radiožurnálu hovoøil i øeditel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Dušek. Rozdíly mezi regiony jsou podle nìj alarmující, v systému PES jsou skóre od 47 do 77 bodù. To je podle Duška velice špatné.

Obáváte se, že se v pondìlí 30. listopadu nerozvolní opatøení proti epidemii?

celkem hlasù: 17886

„Stav rozhodnì není v tuto chvíli úplnì uspokojivý, brzdìní dál probíhá, ale relativnì se zastavilo a zejména v nìkterých regionech situace osciluje na hranì potenciálního rizika,“ shrnul souèasný epidemický vývoj Dušek. Jako problematický zmínil kraj Vysoèina, Pardubicko, ale také Královéhradecký a Karlovarský kraj.

V ohrožení je tak oèekávané rozvolnìní, ještì mìlo následovat už pøíští pondìlí poté, co to první nyní na podzim pøišlo pøed tøemi dny. Pøechod z ètvrtého stupnì na tøetí v protiepidemického pohotovostním systému se tak mùže odložit. Špatná zpráva to je pro ty, kteøí se chtìli již více družit, i pro podnikatele, kteøí jim to s radostí chtìli umožnit.

Na otevøení obchodù naléhá ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek. Podle nìj obchodníci bojují o pøežití. „Jestli teï otevøeme, tak to dopadne ještì relativnì dobøe. Ale je to za minutu dvanáct,“ øekl ministr ve ètvrteèním rozhovoru pro MF DNES.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun