Czech Republic

Česko si připomíná výročí vzniku samostatného státu, vzpomínkové akce jsou letos kvůli pandemii jen symbolické

Zrušena byla také tradièní pietní akce na pražském Vítkovì, kde každoroènì politici a pøedstavitelé veøejného života kladli vìnce u hrobu neznámého vojína. Ministerstvo obrany zrušení akce zdùvodnilo vıvojem epidemické situace a souvisejícími opatøeními vlády. Politici ale podle úøadu mohou k pomníku pøijít položit kvìtiny individuálnì.

Vyvrcholením oslav státního svátku tradiènì byl slavnostní veèer na Pražském hradì, pøi kterém prezident udílí státní vyznamenání. I když Zeman chtìl pùvodnì ceremoniál i pøes špatnou situaci kolem epidemie zachovat, rozhodl se nakonec na doporuèení vlády své rozhodnutí zmìnit. Vyznamenání vybranım osobnostem udìlí, pøevezmou si ho ale až pøíští rok. Prezident avizoval, že posmrtnì ocení napøíklad zpìváka Karla Gotta èi herce Karla Fialu, mezi vyznamenanımi bude i konèící ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Neuskuteèní se ani projev prezidenta, kterı slavnostní akt doprovází. Zeman ale projev pøedtoèil a od 20:05 bude odvysílán v televizi.

Státní svátek si Pražskı hrad pøipomene slavnostním støídáním Hradní stráže. Univerzita Karlova uctí vznik republiky položením vìncù o Obecního domu, kde bylo samostatné Èeskoslovensko vyhlášeno. Pietní akty se uskuteèní také tøeba v Ostravì, Pardubicích èi Jablonci nad Nisou.

Football news:

Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds
Kiknadze and Meshcheryakov-out! Rabiner after Loko's defeat by Red bull