Czech Republic

Česko se učí lépe čerpat dotace. Ne vždy jsou však podle ekonomů účelné

Za loòskı rok komise Èesku proplatila 105,5 miliardy korun, vyplıvá z údajù ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které je za èerpání dotací zodpovìdné. Tempo èerpání se tak postupnì zrychluje. Za rok 2019 Èesko vyèerpalo 87 miliard korun, o rok døíve to bylo 80,5 miliardy korun. Podle MMR všech deset operaèních programù splnilo takzvané pravidlo N+3. To znamená, že státy musí do tøí let vyèerpat dotace, které jim byly v daném roce pøidìleny. 

Souèasné programové období tak fakticky skonèí až v roce 2023. Èesko zatím nemuselo do Bruselu na rozdíl od minulého programového období zatím nic vracet. V minulém období musela ÈR vrátit 27 miliard korun z celkovì pøidìlenıch 728,6 miliardy korun. Podle analytikù se èerpání proti minulému programovému období zlepšilo a Èesko by tentokrát nemuselo nic vracet, kvantita však podle nich èasto nahrazuje kvalitu. 

Vypsat školení je snažší než postavit silnici

„Èeská republika viditelnì postupuje i v žebøíèku èerpání EU dotací mezi ostatními èlenskımi státy. Nejen, že jsme premiantem mezi zemìmi V4, ale v èerpání už jsme pøedstihli i sousední Nìmecko. Aktuálnì jsme na 13. pøíèce z evropské osmadvacítky. Je to jak díky našim partnerùm na ostatních ministerstvech, tak hlavnì díky kvalitním projektùm, které žadatelé pøedkládají,“ sdìlila ministrynì pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Podle analytika BH Securities Štìpána Køeèka je rostoucí tempo èerpání pozitivní zprávou, ovšem Èesko by se nemìlo zamìøovat pouze na kvantitu. „Za spornı lze považovat pøínos takzvanıch mìkkıch projektù, v rámci kterıch jsou vynakládány prostøedky na rùzná školení. Efektivnìjší by bylo vìnovat se více takzvanım tvrdım projektùm, které se zamìøují napøíklad na vıstavbu dopravních komunikací. Pøi èerpání evropskıch penìz by si úøedníci nemìli ulehèovat práci a vybírat nejsnáze realizovatelné projekty,“ uvedl Køeèek.

Poláci i Francouzi èerpají lépe

Analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že v porovnání s uplynulımi lety si Èesko v èerpání polepšilo i v porovnání s ostatními zemìmi EU. „Existují však nadále urèité rezervy. Stále totiž lze nalézt zemì, které mají pøidìlenı celkovì vìtší absolutní objem evropskıch penìz, a pøitom mají proplacenı jejich vyšší podíl než ÈR. Jde o Polsko, Francii èi Portugalsko,“ doplnil Kovanda. Podle nìj je tøeba, aby se v závìru období Èesko vyhnulo chybám z konce období 2007 až 2014, kdy dotace pøekotnì doèerpávalo a dostaly je tak projekty, které bıt takto financovány nemusely nebo nemìly. „To bylo leckdy èerpání pro èerpání,“ podotkl.

Podle analytika spoleènosti Natland Petra Bartonì Èesku pomohla opatøení proti šíøení koronaviru, která uvolnila pravidla èerpání. „Evropská unie již zejména nevyžadovala spolufinancování projektù z vlastních zdrojù èeského státního rozpoètu. Tato podmínka do té doby zpomalovala zadávání projektù. Na každé euro z EU bylo potøeba najít zároveò koruny ze státu,“ dodal Bartoò.

Letos do Integrovaného regionálního operaèního programu (IROP) pøišla z EU další miliarda eur (26,2 miliardy korun) na pomoc v boji proti následkùm koronavirové krize z takzvaného nástroje REACT-EU. Tyto peníze mají míøit hlavnì na podporu zdravotnictví nebo integrovaného záchranného systémuz.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7