Czech Republic

Česko přešlo na třetí stupeň PES. V hospodě si smíte dát pivo, otevírají se obchody

„Epidemie neklesá tak rychle, jak bychom si pøáli, tudíž je spíše nepravdìpodobné, že bychom v dohledné dobì pøecházeli do stupnì dva,“ uvedl Hamáèek.

Trojka nicménì navrátí život do stavu, kterı je rozhodnì blíž normálu, než tomu bylo v pøedchozích dvou stupních.

Už ve ètvrtek se po šesti tıdnech otevøou všechny obchody – pravda, s upravenım režimem. Lidé budou muset pøi každém nakupování dodržovat stejnı režim jako v prodejnách potravin – jedna osoba pro sebe musí mít 15 metrù ètvereèních plochy. Zelenou dostanou i služby, napøíklad kadeønictví. Zato režim pro školy se mìní až od pondìlí 7. prosince.

Školy jsou jediné, které pøejdou do nového režimu pozdìji. Na zaèátku tohoto tıdne se tam vrátili všichni žáci prvního stupnì, ale také žáci 9. tøíd. Ostatní jsou na takzvané turnusové vıuce, což znamená, že jeden tıden do školy docházejí, další se uèí distanènì.

Se zaèátkem pøíštího tıdne se do škol vrátí i studenti støedních a vyšších odbornıch škol. I pro nì ovšem bude platit støídavá vıuka – jeden tıden v lavici, druhı doma.

Na vysokıch školách mají vıhodu první roèníky, které se ještì s univerzitní vıukou nemìly šanci sžít. Do školy pùjdou od pondìlí také, ovšem ve skupinkách, kde je maximálnì dvacet studentù. Zbytek vysokoškolákù má nadále vıuku distanèní.

Rouška zùstává

Všechny ostatní zmìny nastanou už dnes. Znovu se otevírají služby a nebudou mít tak pøísná opatøení, jako když se uvolòovaly restrikce po jarní vlnì covidu. Alespoò co se ochrannıch pomùcek tıèe. Kadeøníkùm, kosmetièkám nebo manikérkám bude staèit rouška nebo respirátor. Ochrannı štít mohou protentokrát nechat v koutì.

Povinnost mít ústenku platí i pro zákazníka, ovšem jen za pøedpokladu, že nepøekáží dané službì. Pokud tedy nìkdo navštíví celooblièejovı peeling, bude ji moci odložit.

O trochu mírnìjší režim nastává i pro obchody – nemusejí odkládat do karantény zkoušenı textil ani obuv. Nasadí ale ostøejší pravidla než na zaèátku léta z pohledu vpuštìnıch zákazníkù. Kromì patnáctimetrového omezení na zákazníka platí, že lidé by mezi sebou mìli dodržovat dvoumetrové odstupy.

Uzavøené zùstanou dìtské koutky. Stejnì tak i sezení u restaurací v nákupních centrech. Ty budou moci vydávat jídlo pøes okénko s sebou. Co s dneškem mizí, je nedìlní zákaz prodeje.

Na jedno jen ke stolu

Ode dneška mùže také v rodinách napøíè republikou zaznít obligátní „jdu na jedno“. Otevírají se hospody a restaurace. Ale pozor, pokud si èlovìk nenajde místo k sezení, má smùlu, na „stojáka“ zùstat nemùže.

U stolu mùže sedìt maximálnì ètveøice lidí. Provozovna musí bıt navíc obsazená jen z pùlky. Ovšem ode dneška je možné vypít si pivo venku – ve tøetím stupni je opìt povolená konzumace alkoholu na veøejnì pøístupnıch místech.

Nadále je ale platnı zákaz noèních radovánek, provozovny musejí bıt zavøené mezi desátou veèerní a šestou hodinou ranní.

Vánoèní trhy se konat mohou; rozhodnutí, zda budou, je na jednotlivıch obcích. Stánky mohou ale trhovci rozbít jen se ètyømetrovım odstupem a na trzích je zakázaná konzumace jídla i pití.

Projít se mùže po mìstì i Mikuláš s èertem a andìlem. Jak ale podotkl ministr Blatnı, „Mikulášové a èerti budou muset dodržovat stejná opatøení jako pozemské bytosti“. Takže i když má nìkdo køídla èi ocas, neznamená to, že nemusí nasadit roušku. Ústenky jsou povinné pro všechny a pravidla pro jejich nošení jsou stejná jako doposud.

S rouškou se ovšem lidé novì mohou vydat i na noèní „špacír“. Zákaz noèního vycházení s tøetím stupnìm mizí. A možné je i sportovat, fitness lekce mohou mít devìt úèastníkù a jednoho lektora, rouška je povinná. Neplatí jen pro profesionály.

To vše bude záviset mimo jiné na prodloužení nouzového stavu, kterı nyní trvá do 12. prosince. Bez nìj by podle Blatného nebylo možné nìkterá opatøení vymáhat. Vláda proto znovu pøedstoupí s žádostí pøed snìmovnu.

Football news:

The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club
Chelsea have sacked Lampard
Sergi Roberto can recover for the game with Athletic on January 31. He missed more than 2 months
Giggs on Bruno and Cantona: There are similarities, but Eric has 4 Premier League titles and a Cup. This is an indicator