Czech Republic

Česko pokryl sníh a led. Na části území nastala dopravní kalamita

Ve ètvrtek zaèalo na území Èeska snìžit. Zejména ve vıchodní polovinì Èech a na Moravì se postupnì tvoøí souvislá snìhová pokrıvka. V této oblasti pøedpokládají meteorologové vytvoøení snìhové vrstvy od 2 do 15 cm.

Ojedinìle také varují pøed vznikem kalamitní situace, na kterou si budou muset dát pozor hlavnì øidièi. Bìhem dne budou na vıchodì srážky postupnì pøecházet v dešové, které na zemi mohou namrzat a vytváøet ledovku.

Na Vysoèinì už první vıznamnìjší snìžení zkomplikovalo dopravu. Silnice jsou sjízdné jen se zvıšenou opatrností. Snìžit zaèalo okolo 03:00 na Pelhøimovsku a snìhové pøeháòky se postupnì posouvají napøíè celou Vysoèinou. Na kluzkou vozovku a sníh na dálnici D1 mezi 50. a 120. kilometrem upozoròuje øidièe i státní Øeditelství silnic a dálnic.

Obdobná je situace na jihu Moravy, kde zaèal v noci na ètvrtek padat první sníh nadcházející zimy. Na Znojemsku je na silnicích vrstva nového snìhu. Silnice a dálnice v regionu jsou vìtšinou chemicky ošetøené a sjízdné se zvıšenou opatrností.

Pøedpovìï na následující dny

Na západì Èech se oèekává snìžení jen ojedinìle, pøevážnì bìhem odpoledne. Veèer budou v Èechách srážky ustávat a i oblaènost se protrhne. S mrznoucími srážkami hlavnì na vıchodì území musíme poèítat ještì bìhem noci na pátek, varují meteorologové.

Od pátku do nedìle se pak na vìtšinì území s vıjimkou západu bude foukat silnı vítr s nárazy od 15 do 20 m/s (do 70 km/h), na Èeskomoravské vrchovinì i kolem 25 m/s (90 km/h) a na horách na severu místy kolem 30 m/s (kolem 110 km/h).

O víkendu se zaène oteplovat, teploty v noci budou klesat na 7 až 2 °C, pøes den se budou pohybovat mezi 6 a 10 °C. Chladnìji zùstane hlavnì na západì území, kde se teploty v noci stále budou udržovat kolem 0 °C, a pøes den vystoupí jen do 5 °C.

Ve ètvrtek bude zataženo až oblaèno, bude snìžit, místy i vydatnìji. Na vıchodì budou srážky smíšené nebo dešové i namrzající. Na západì bude naopak snìžit jen ojedinìle. Odpoledne a veèer budou v Èechách od západu srážky ustávat, bude ubıvat i oblaènost.

Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí -2 až +2 °C, v 1 000 m na horách kolem -3 °C, v Beskydech kolem 0 °C. Vát bude slabı jihovıchodní až jižní vítr 1 až 4 m/s, na jižní Moravì a Èeskomoravské vrchovinì mírnı jihovıchodní 3 až 7 m/s, na horách na severu místy s nárazy 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h).

Podle meteorologù se zejména ve vıchodní polovinì Èech a na Moravì vytvoøí souvislá snìhová pokrıvka, do veèera mùže nasnìžit od 2 do 15 cm pøevážnì mokrého snìhu, ojedinìle nastane kalamitní situace. Na vıchodì se pøi mrznoucích srážkách bude ojedinìle tvoøit ledovka.

V noci na pátek bude oblaèno až zataženo, místy zejména na Moravì a ve Slezsku bude snìžit, srážky mohou bıt také dešové i mrznoucí. Zpoèátku v Èechách bude místy i polojasno. Na Èeskomoravské vrchovinì se ojedinìle vyskytnou mrznoucí mlhy.

Nejnižší teploty poklesnou na +1 až -3 °C, v západní polovinì Èech kolem -5 °C a bìhem noci se bude oteplovat. Vát bude mírnı, postupnì èerstvı jihovıchodní vítr 5 až 9 m/s, místy v nárazech 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na høebenech hor na severu až 30 m/s (110 km/h). V západní polovinì Èech bude foukat slabı vıchodní vítr do 4 m/s. Ojedinìle se bude vytváøet ledovka a náledí.

V pátek pøes den bude oblaèno až zataženo, na Moravì a ve Slezsku ojedinìle d隝, zpoèátku i mrznoucí srážky. Bìhem dne bude postupnì místy polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 0 až 5 °C, na vıchodì až 8 °C.

V sobotu bude oblaèno až zataženo, místy až polojasno. Nejnižší noèní teploty klesnou na 6 až 2 °C, v západní polovinì Èech na +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty budou v rozmezí 6 až 10 °C, na západì kolem 4 °C. Bude vát èerstvı jihovıchodní vítr 6 až 11 m/s, místy v nárazech 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na høebenech hor na severu až 30 m/s (110 km/h).

V nedìli bude zataženo až oblaèno, místy bude pršet. V západní polovinì Èech v polohách nad 700 m zaène snìžit, na jihozápadì budou ojedinìle padat i srážky mrznoucí. Nejnižší noèní teploty klesnou na 7 až 3 °C, na jihozápadì Èech +3 až -1 °C.

Naopak nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 6 až 10 °C, v západní polovinì Èech 2 až 6 °C. Na západì území se mùže v noci a ráno ojedinìle pøi mrznoucích srážkách vytváøet ledovka.

V pondìlí èekejte zataženo až oblaèno, místy d隝, nad 900 m pak bude snìžit. Nejnižší noèní teploty klesnou na 5 až 1 °C, v jihozápadní polovinì na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mazi 3 až 7 °C, v jihozápadní polovinì kolem 1 °C.

Vyhlídka poèasí od úterı do ètvrtka: Bude zataženo až oblaèno, místy d隝, na horách snìžení. Nejnižší noèní teploty sestoupí na +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 2 až 7 °C.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years