Czech Republic

Česko odmítlo vakcíny AstraZeneca z Indie. Podle Blatného nejsou povolené

Pøedstavitelé Spojenıch arabskıch emirátù kontaktovali Èesko sami, napsal Respekt. Místní úøady se však rozhodly nabídku nevyužít, vyplıvá z vyjádøení Petøíèka.

„Dostali jsme nabídku na nákup milionu dávek vakcíny AstraZeneca, vyrobené díky licenci v Indii. Ministerstvo zdravotnictví bohužel tuto nabídku odmítlo, stejnì jako naši avizovanou snahu oslovit pøímo vırobce v Indii. Chápu, že cena je vyšší, ale je dána celosvìtovou poptávkou,“ øekl.

Dodal, že ho rozhodnutí ministerstva zklamalo. Vakcíny mohly podle nìj v Èesku bıt nejpozdìji v kvìtnu. Blatnı ve støedu reagoval, že z Emirátù pøišla pouze nabídka od zprostøedkovatele na nákup z Indie.

„Šlo o šarži, která nemá v EU povolení. Vakcíny musíme nakupovat tak, aby byla zajištìna bezpeènost,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Záležitost mìla ve støedu objasòovat na jednání Ústøedního krizového štábu delegátka ministerstva zdravotnictví tím, že nabídka byla neautorizovaná. Redakce iDNES.cz se obrátila na pøedsedu krizového štábu Jana Hamáèka s žádostí o vyjádøení.

K vysvìtlení situace vyzval také pøedseda ODS Petr Fiala, a to premiéra Andreje Babiše (ANO). Na vládu v této otázce apeloval pøi støedeèním jednání Snìmovny i pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka.

Podle Petøíèka mùže panovat nedùvìra k šarži vakcíny vyrábìné v Indii, která nemusí nutnì mít v Evropì povolení. Vakcíny AstraZenecy vyrábìné na Západì jsou schválené Evropskou lékovou agenturou.

Britská firma AstraZeneca vyvinula svou oèkovací látku proti koronaviru spolu s Oxfordskou univerzitou. Oèkování vyrábí kromì Evropy také v Indii ve spolupráci s tamní partnerskou firmou.

Èesko zaèalo proti nemoci covid-19 oèkovat koncem loòského prosince. Dosud zdravotníci aplikovali celkem 702 000 dávek tøí druhù vakcín od rùznıch vırobcù. Kromì AstryZenecy je to vakcína od firmy Moderna a od spoleèností Pfizer/BioNTech.

Rychlejšímu postupu brání pøedevším nedostatek oèkovací látky. Èesko proto už požádalo další státy o jejich poskytnutí. Koncem února premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Francie poskytne Èesku k polovinì bøezna 100 000 dávek vakcíny.

Izrael Èesku vìnoval 5 000 vakcín Moderna. Naoèkováni jí budou vojáci, kteøí slouží v nemocnicích u pacientù s covidem-19. Tento tıden do Karlovarského kraje dorazilo 15 000 dávek vakcíny jako dar od nìmeckıch spolkovıch zemí Durynsko, Sasko a Bavorsko.

Èeskı prezident Miloš Zeman požádal Rusko o poskytnutí vakcíny Sputnik V. Podmínkou jejich využití by ale byla certifikace od tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léèiv (SÚKL), pøípadnì vıjimka ministerstva zdravotnictví. Server Lidovky.cz v úterı uvedl, že pokud Èesko dá Sputniku zelenou, mùže zhruba do 25. bøezna dostat až 20 000 dávek a další pozdìji.

10. února 2021

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life