Czech Republic

Česko na semaforu zčervenalo, koronavirus se šíří komunitně ve všech krajích

Èesko v semaforu èervenalo postupnì od poloviny záøí, kdy se do tøetího èerveného stupnì rizika, znamenajícího narùstající nebo pøetrvávající komunitní pøenos, dostala Praha. Tehdy ještì bylo 13 okresù zbarvenıch bíle, kde bylo riziko nákazy nulové nebo zanedbatelné. Na konci záøí mezi èervené oblasti pøibyly dva okresy, které hlavní mìsto obklopují: Praha-vıchod a Praha-západ.

Semafor krajù v Èesku (24. øíjna 2020)

Semafor krajù v Èesku (24. øíjna 2020)

První zelenı stupeò, tedy vıskyt koronaviru bez komunitního pøenosu, vymizel z mapy poèátkem øíjna. Èervenı už tehdy byl celı Støedoèeskı a Královéhradeckı, Zlínskı a Jihomoravskı kraj. Po aktualizaci semaforu v minulém tıdnu pøibyl mezi èervené kraje Karlovarskı, Jihoèeskı, Pardubickı a Moravskoslezskı. Oranžovıch, tedy s poèínajícím komunitním pøenosem nákazy, tehdy zùstalo pìt krajù, které nyní zèervenaly.

Semafor ministerstvo zdravotnictví vytvoøilo v létì. Pùvodnì ukazoval stav koronavirové nákazy v jednotlivıch okresech, celé kraje mají jednotnou barvu v posledních tøech aktualizacích. Sloužil k odstupòování restrikcí zavádìnıch hygieniky pro jednotlivé oblasti, naøizovalo se podle nìj tøeba uzavírání škol. Ministr zdravotnictví Roman Prymula ale pøed mìsícem upozornil, že semafor vzhledem k rychlému nárùstu poètu nakaženıch pøestává mít smysl, protože celı zèervená.

Vláda ještì pøed tím, než se barva semaforu sjednotila, zaèala zavádìt plošná opatøení pro celou ÈR. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou lidé opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Prymula døíve uvedl, že semafor mùže pozdìji hrát urèitou roli pøi uvolòování vládních omezení. Za vznikem barevné mapy podle ministra byly politické tlaky.

Páteèní pøírùstek 15 252 pøípadù nákazy koronavirem pøekonal zhruba o 300 dosavadní maximum ze støedy. Nakaženıch je v Èesku aktuálnì 144 701. U vìtšiny má covid-19 mírnı prùbìh, hospitalizovanıch už je ale víc než pìt tisíc a poèet úmrtí se blíží dvìma tisícùm. Obì èísla rychle rostou.

Football news:

Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend
Due to Maradona's death, Boca juniors' playoff game in the Copa Libertadores was postponed for a week
Sterling's heel gave an assist to Foden in the Champions League match with Olympiacos
Messi on Maradona's death: he will stay with us because he is eternal
Jurgen Klopp: I Don't understand why you can let 2,000 people into the stadium for 60,000 spectators and the same 2,000 into the arena for 9,000
In honor of Maradona can rename the stadium of Napoli
The peak declined from knee surgery. He hopes to return in 4 months