Czech Republic

Česko má zájem o ekonomické vztahy s Tchaj-wanem, řekli ústavní činitelé. Vystrčila Zeman nepozval

Oproti minulosti se schùzky neúèastnil pøedseda Senátu, kterého prezident Miloš Zeman na poradu ke koordinaci zahranièní politiky nepozval.

Nejvyšší ústavní èinitelé podle spoleèného prohlášení potvrdili, že Èeská republika beze zmìny provádí svoji politiku jedné Èíny a trvá na standardní diplomatické komunikaci. „Rozvoj vztahù s Èínou v souladu s prohlášením o strategickém partnerství z roku 2016 a na základì vzájemného respektu, vıhodnosti a úctì ke svrchovanosti druhé strany je v zájmu ÈR, a cestu pøedsedy Senátu na Tchaj-wan nelze pokládat za jakoukoli zmìnu v této politice,“ uvedli.

V textu zároveò poznamenali, že souèástí èeské politiky jedné Èíny je i zájem o další prohloubení pøínosu ekonomickıch, vìdecko-vızkumnıch èi kulturních vztahù s Tchaj-wanem. Tento zájem o hlubší pøínos nepovažují „za zásah do diplomatickıch stykù s Pekingem“.

Vystrèil na Tchaj-wan odcestoval na konci srpna, jeho návštìva vzbudila silnı ohlas nejenom v Èesku. Proti návštìvì druhého nejvyššího ústavního pøedstavitele Èeské republiky ostøe protestovala Èína. Její ministr zahranièí Wang I Vystrèilovi vyhrožoval, že ho Peking za porušení politiky jedné Èíny donutí zaplatit vysokou cenu. Pøedsedy Senátu se naopak zastaly napøíklad Nìmecko, Francie èi Spojené státy.

S cestou, kterou chtìl pùvodnì uskuteènit bıvalı pøedseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), zbylí ústavní èinitelé nesouhlasili a Vystrèilovi ji nedoporuèili. Zeman se proto rozhodl Vystrèila nezvat na porady k èeské zahranièní politice.

Ústavní èinitelé se dnes sešli na schùzce k otázkám èeské zahranièní politiky. Poradu svolal prezident Zeman, zúèastnil se jí premiér Andrej Babiš, pøedseda Snìmovny Radek Vondráèek (oba ANO), ministr vnitra Jan Hamáèek, ministr zahranièí Tomáš Petøíèek (oba ÈSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Vızva k odpovìdnosti

Nejvyšší ústavní èinitelé vyzvali èeské obèany k odpovìdnému pøístupu v souvislosti s koronavirovou pandemií, která je podle nich vážná. 

Jedním z hlavních je podle nich další oslabování dùvìry mezi klíèovımi hráèi a rostoucí tlak na reformy mezinárodních institucí.

Mnohostranná, ale i regionální a pøeshranièní spolupráce bude podle ústavních èinitelù i v dobì po koronavirové pandemii dùležitou souèástí mezinárodních vztahù. Musí proto zohlednit zkušenosti z krizové doby. Mezi nì podle státníkù patøí napøíklad rostoucí napìtí mezi solidaritou a národním zájmem.

Otevøenost ekonomiky a zakotvení ve spoleèenství zemí sdílejících hodnoty svobody, demokracie, lidskıch práv a právního státu považují ústavní èinitelé za základ dosavadní prosperity Èeské republiky. Podporují zvyšování odolnosti ÈR v klíèovıch oblastech s dùrazem na zajištìní bezpeènosti zemì mimo jiné v oblastech nastavení globálních dodavatelskıch øetìzcù a obecnì ekonomickıch vztahù.

„Nejvyšší ústavní èinitelé považují zvyšování odolnosti za koncept, kterı umožòuje snižovat rizika vyplıvající z otevøenosti ekonomiky a mìl by bıt uplatnìn i v rámci spoleèné obchodní politiky EU. Nejvyšší ústavní èinitelé konstatují, že tento aspekt má také geopolitickı rozmìr a vyžaduje posilování spolupráce zemí sdílejících stejné hodnoty, pøedevším v rámci EU a NATO, ale také s dalšími podobnì hodnotovì založenımi partnery,“ uvedli politici v dokumentu.

Nejvyšší politici zároveò zdùraznili dùležitost veøejnıch investic a efektivního vynakládání veøejnıch prostøedkù z evropského fondu obnovy. Èesko by podle nich mìlo usilovat o využití všech možnıch nástrojù k maximálnímu zmírnìní dopadù pandemie na obyvatele, zejména na nízkopøíjmové skupiny, seniory èi èerstvé absolvetny škol. Krize je podle ústavních èinitelù v mnoha ohledech pøíležitostí a šancí pro zefektivní spolupráce s dalšími zemìmi.

Football news:

Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽
UEFA on the European Premier League: She's bound to get bored. The Champions League is the best tournament in the world