Czech Republic

Česko má za necelé úterý skoro 7 tisíc nových případů nákazy. V pondělí zemřelo ve spojitosti s covidem 89 lidí

Pøípadù nemoci covid-19 bylo za úterı k veèeru potvrzeno pøes 6800, což je nejvyšší nárùst za den k 18:00 za celou dobu epidemie v Èesku. Nejvıraznìjší nárùst je stále na Zlínsku. Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví.

Dále zrychluje také nárùst množství lidí, kteøí skonèili po nákaze koronavirem v nemocnicích. Podle posledních údajù ministerstva za pondìlí pøibylo 343 hospitalizovanıch na celkovıch 4064, zatímco v pøedchozích dnech nárùst nepøesáhl tøi stovky za den. Ve vážném stavu je 634 hospitalizovanıch.

Od 1. bøezna, kdy se objevily v zemi první pøípady nákazy, bylo zaznamenáno dohromady 188 773 pøípadù covidu-19.

Roste i poèet mrtvıch

Poèet mrtvıch s potvrzenou nákazou koronavirem zaèal vıraznì rùst zejména od øíjna, kdy podle dat ministerstva zdravotnictví dennì umírají desítky lidí (dosavadní rekord je 89 mrtvıch z pondìlí 19. øíjna); na jaøe rostl podobnım tempem v øádu tıdnù. První stovka mrtvıch byla pøekroèena za 17 dní od prvního úmrtí, 18. kvìtna dosáhl poèet zemøelıch hranice 300, tedy za osm tıdnù od prvního úmrtí.

Dalších sto lidí s covidem-19 zemøelo bìhem následujících témìø 14 tıdnù, 400 úmrtí oznámilo ministerstvo zdravotnictví 15. srpna, více než 500 úmrtí bylo hlášeno mìsíc poté (17. záøí). Pak ale poèty zemøelıch s koronavirem pøibıvaly o stovku v øádu dní: hranice 600 mrtvıch padla za devìt dní 26. záøí, 700 za dalších šest dní 2. øíjna a 800 za ètyøi dny 6. øíjna.

Dalších 100 mrtvıch pøibylo za tøi dny 9. øíjna, hranice tisíce obìtí padla hned 10. øíjna. O dva dny pozdìji jich bylo pøes 1100, po dvou dnech byly pøekonány i hranice 1200 a 1300 mrtvıch, nyní se tempo zrychluje na témìø sto úmrtí dennì, v úterı byla pøekroèena hranice 1600 zemøelıch.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona