Czech Republic

Česko čeká deštivý víkend. Pak se krátce mírně oteplí, ale pršet bude dál

 „Bìhem záøí se dosud tıdenní teploty udržovaly vìtšinou nad dlouhodobım normálem. V následujícím období budou již teploty klesat a postupnì se pøiblíží k normálu,“  uvedli meteorologové z Èeského hydrometeorologického ústavu (ÈHMÚ).

Maximální tıdenní teploty by se mìly pohybovat zpoèátku vìtšinou kolem 16 stupòù a postupnì klesat na 12 stupòù. 

Prší

Dlouhodobá prùmìrná teplota v ÈR mezi 28. záøím a 25. øíjnem je 8,8 stupnì Celsia. Nejteplejší byl v tomto období rok 1966, kdy prùmìrná teplota dosáhla 13 stupnì. Naopak v roce 1974 to bylo pouze 5,3 stupnì Celsia.

„Po deštivém závìru 4. tıdne mìsíce záøí se i v prvním pøedpovìdním tıdnu (od 28. záøí) oèekávají nadnormální srážky, avšak už by nemìly dosáhnout vıraznìjších úhrnù,“ dodalo ÈHMÚ.

Postupnì bude srážek bìhem období ubıvat a nejménì èetné budou uprostøed mìsíce øíjna.  Dlouhodobı prùmìrnı úhrn srážek v tomto období je v Èesku 37 milimetrù.

Prùmìrnı úhrn srážek pro období mezi 28. záøím a 25. øíjnem je 37 milimetrù. Deštì a snìhu podle záznamù vedenıch od roku 1951 spadlo zatím nejvíc v roce 1964, kdy meteorologové namìøili 104 milimetrù. Nejménì to bylo hned v roce 1951 s úhrnem jeden litr na metr ètvereèní.

Mìsíèní vıhled vyjadøuje celkovı charakter poèasí, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy, upozoròuje ÈHMÚ. Úspìšnost vıhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro pøíslušná období.

Mìsíèní vıhled poèasí

ÈHMÚ vydává mìsíèní vıhledy bez pøesnıch údajù o teplotách a množství oèekávanıch srážek, dlouhodobé pøedpovìdi totiž nejsou spolehlivé a èasto nevycházely. Vıhledy udávají jen oèekávanı trend ve vıvoji poèasí a celkovı charakter poèasí, tedy pravdìpodobnost srážek a teplot v porovnání s prùmìrem.

Podrobnı mìsíèní vıhled najdete na webu ÈHMÚ, s orientací v grafech vám pomùže náš návod.

Football news:

Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more
15,000 Teddy bears were planted at the Heerenveen match as part of a campaign to fight cancer. Toys sold for 230 thousand euros
Adidas and Pharrell Williams have reinvented the old forms of Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich and Juve. The design is hand-made and celebrates imperfection
Barcelona filed a complaint about the refereeing of the match with Real Madrid to the Spanish football Federation