Czech Republic

Českému ráji došla trpělivost, cyklisté se už malebným údolím neprojedou

Když bylo loni Èesko poprvé v karanténì, inkasoval Èeskı ráj úder v podobì nájezdu turistù toužících vyèistit si hlavy. Davy lidí už tehdy vyvolaly otázku, zda je na takovou zátìž malá oblast pøipravena.

Letos se bude scénáø nejspíš opakovat. Lockdown vyžene lidi opìt do lesù a do skal.

„Bohužel je to stejné, jako bychom na stadion o kapacitì pìt tisíc lidí prodali 50 tisíc vstupenek. Lidí pøibıvá. Všude jsou davy, odpadky lemují cesty, na každém rohu se vznáší dron. Na nìkterıch místech už bohužel chùze pøipomíná spíš tanec mezi vlhèenımi ubrousky,“ posteskl si šéf CHKO Èeskı ráj Jiøí Klápštì.

Konec cyklistù v údolí Plakánek

Lokalita je pøitom zákonem chránìná a její turistické využití je pøípustné jen tehdy, pokud se nepoškozují její pøírodní hodnoty. Z toho dùvodu se v Èeském ráji chystá napøíklad nìkolik opatøení, která mají nièení pøírody zabránit.

Tím nejvıraznìjším bude od jara zákaz vjezdu cyklistù do údolí Plakánek u hradu Kost. To je už dnes jedním z turisticky nejzatíženìjších míst. Roènì tu podle odhadù projede kolem 40 tisíc cyklistù.

„Není to populární krok, ale nemáme zbytí. Støetávají se tu chodci, cyklisté i konì, takže se šlape všude možnì, porušují se vzácná prameništì a erodují cesty. Tuto zátìž musíme vıznamnì zredukovat,“ pøipustil Jiøí Klápštì.

Nauèná stezka Údolí Plakánek

Od dubna se tak na vstupu do Plakánku objeví zákazové cedule. Kola bude možné vést, ale ne na nich jezdit. Dodržování opatøení má hlídat strហpøírody, která je oprávnìna udìlit pokutu do vıše deseti tisíc korun. 

„Zpoèátku budeme pøestupky øešit domluvou. Ale po pùl roce pøistoupíme k sankcím. Pøedpokládám, že zákaz kol budou vymáhat i sami pìší turisté a sami upozorní, pokud potkají nìkoho na kole, že porušuje zákon,“ podotkl Klápštì.

Èeskı ráj na tolik lidí není pøipraven

Cyklisté ale nemusejí zoufat, trasa kolem Kosti se dá jet i objet pøes Podkost nebo pøes Dobšín, je jen asi o kilometr delší.

Zákaz kol v Plakánku už posvìtila i policie a souhlasí s ním i šlechtickı rod Kinskı dal Borgo, jemuž celá oblast patøí. Vítá jej i Sdružení Èeskı ráj, které spojuje mìsta a obce ležící v Èeském ráji a celou oblast propaguje.

„Situace v Plakánku je vážná. Loni v èervenci, kdy jsme sèítali lidi, tu byl pøekroèen poèet dvou tisíc turistù dennì. To je nejvíc v celém Èeském ráji. Jde o extrémnì vytížené místo. A Èeskı ráj na tolik lidí není pøipraven,“ míní øeditelka sdružení Jitka Koøínková.

Hruboskalsko

Ze stejného dùvodu sdružení již nebude ve svıch tištìnıch a elektronickıch materiálech propagovat skalní mìsta. Zvát lidi na Hruboskalsko nebo do Prachovskıch skal by již bylo kontraproduktivní.

„Budeme teï lidi zvát spíš na ménì známá turistická místa, která jsou pro mnohé zatím neobjevená, kde se vyšší zátìž ještì snese. Rovnìž budeme nabádat k vyššímu využívání hromadné dopravy,“ uvedla Koøínková.

Auta stojí úplnì všude

Právì parkování je další bolístkou Èeského ráje. Parkoviš je tu málo, a proto lidé odstavují vozidla u cesty nebo s nimi vjíždìjí do lesa. Své o tom ví starosta Libošovic Vít Svoboda.

„Tady v Èeském ráji bohužel zákazy neplatí pro nikoho. Auta stojí úplnì všude. Øidièi jsou schopni vjet do Vesce u Sobotky, což je vesnická památková rezervace, a nechat auta stát na zelenıch plochách a lidem pøed vjezdem do domù. To samé u hradu Kost. Loni jsme tu mìli nìkolik lesních požárù a hasièi tam nemohli zajet, protože obì strany silnice byly obestavìné zaparkovanımi auty. Bohužel Èeši jsou pøeborníci v tom, jak nic nerespektovat. Letos umístíme všude kolem hradu znaèky se zákazem stání, ale pøedpokládám, že ani z toho si nebudou nic dìlat,“ informoval starosta. 

V nìkterıch oblastech Èeského ráje už kvùli extrémnímu množství turistù zavedli vstupné, což funguje i jako regulaèní mechanismus. Poplatek se hradí napøíklad pøi vstupu do Prachovskıch skal, patøících potomkùm dìdicù šlechtického rodu Schlikù. Zde se ale vstupné platilo již za komunismu.

Zavést ho i jinde by pomohlo regulovat nìkteré turisty, avšak CHKO se k tomu zatím nechystá.

„To je vìcí obcí, jestli se k tomu odhodlají. Pakliže je nìjaké území v jejich katastru extrémnì zatíženo, musí o tom zaèít uvažovat,“ øekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES Jiøí Klápštì.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope