Czech Republic

České veřejné finance by měly v EU patřit k těm lepším, vyplývá z odhadů

Stejnı odhad vıvoje èeskıch veøejnıch financí a dluhu už ministerstvo financí uvedlo v záøijové makroekonomické prognóze. Ta nepoèítala ovšem s dalšími plošnımi opatøeními a ekonomickımi omezeními kvùli druhé vlnì šíøení koronaviru.

Loni byly èeské veøejné finance v pøebytku 0,3 procenta HDP a vládní dluh skonèil na 30,2 procenta HDP. Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod tøemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP. 

„Èísla Eurostatu jasnì potvrzují, že rozpoètová politika vlády reaguje na pandemii zcela v souladu s politikami ostatních èlenskıch zemí. Navíc máme tu vıhodu, že naše vstupní zadlužení je opravdu nízké a ve srovnání s ostatními zemìmi tak s pøehledem zùstáváme mezi tìmi rozpoètovì nejzodpovìdnìjšími,“ uvedla ministrynì financí Alena Schillerová (za ANO).

Nejnižší deficit veøejnıch financí za letošní rok oèekává podle dostupnıch dat Dánsko, a to 3,9 procenta HDP. Následují Kypr (4,5 % HDP), Bulharsko (5,2 % HDP), Švédsko (5,5 % HDP) a Nìmecko (6,1 % HDP). Naopak nejvyšší by mìl bıt schodek v pøípadì Polska, a to 11,8 procenta. 

V pøípadì dluhu by na tom podle odhadù mìlo bıt lépe než ÈR Estonsko (18,2 % HDP), Lucembursko (27,3 % HDP) a Bulharsko (25,4 % HDP). Naopak nejhorší vısledek oèekávají v Øecku, a to 201,4 procenta HDP.

Snìmovna schválila v èervenci zvıšení letošního schodku rozpoètu na 500 miliard korun kvùli dopadùm šíøení koronaviru. Pùvodnì ministerstvo naplánovalo pro letošní rok schodek 40 miliard korun. Pro pøíští rok vláda naplánovala schodek rozpoètu 320 miliard korun. Neobsahuje ale avizované zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb danì z pøíjmu. I tak je ale podle øady ekonomù naplánovanı schodek neúmìrnì vysokı.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds