Czech Republic

Česká kina žízní po hollywoodských trhácích. Drží je tuzemské filmy

V roce 2019 utržila dohromady èeská kina 2,6 miliardy korun. Za sedmdesáti procenty této èástky stojí sítì multikin, zbytek pøipadá na menší kinaøe s jedním nebo dvìma sály. Podle Martina Pošty, pøedsedy Asociace provozovatelù kin (APK) a provozovatele jednosálového mìstského kina v Dìèínì je nutné si uvìdomit, že velkı podíl multikin na trhu je nezbytnı i pro menší kinaøe, a to zvl᚝ v této dobì.

„Myslet si, že by jednosálovky získaly víc ve chvíli, kdy by bìhem krize padla multikina, je podle mì zkreslenı dojem, protože by se sem dostalo mnohem ménì premiér. Èeskı trh by pro zahranièní producenty pøestal bıt zajímavı a zhroutil by se. To je ale nyní absurdní pøedstava,“ podotıká Pošta.

Na jeden problém jsou ale i tuzemští nejvìtší provozovatelé všech typù kin krátcí. Øeè je o hromadném odsouvání premiér z portfolia hollywoodskıch studií.

Napøíklad marvelovka Èerná vdova se Scarlett Johanssonovou v hlavní roli mìla spatøit svìtlo filmovıch pláten na zaèátku listopadu a pøilákat do kin miliony divákù nejen ve Spojenıch státech ale i v Evropì.

Vždy loòskı snímek Avengers: Endgame založenı na stejném fiktivním svìtì se stal nejvıdìleènìjším filmem všech dob. Protože ale americká kina zùstávají z velké èásti zavøená, studio Disney odložilo premiéru Èerné vdovy až na kvìten pøíštího roku.

Situace je pro nás naprosto zavržená a my jdeme ze dne na den, z tıdne na tıden a v tuhle chvíli od èeského filmu k èeskému filmu.

Jan Bradáè zahranièí øeditel CineStar a šéf filmové distribuèní spoleènosti Falcon

„Èekám, kdy posunou premiéru nového Jamese Bonda. Pokud se britská kina zavøou, tak si myslím, že film zatím nevydají, protože je to jejich ikona, jejich persona. Nedokážu si pøedstavit, že by uvedli Bonda ve chvíli, kdy ve Velké Británii film nelze hrát,“ uvádí další pøíklad závislosti na vıvoji v zahranièí øeditel sítì kin CineStar a šéf filmové distribuèní spoleènosti Falcon Jan Bradáè. „Situace je pro nás naprosto zavržená a my jdeme ze dne na den, z tıdne na tıden a v tuhle chvíli od èeského filmu k èeskému filmu.“

„Mraky nepøivoláme“

Fakt, že sestavování programu je nyní nároènou záležitostí, zmiòuje i Martin Pošta. Situaci podle nìj zachraòuje pár dobrıch titulù z èeské produkce. „Tuzemské filmy jako tøeba Šarlatán, Havel nebo Bábovky zafungovaly a dneska kina drží nad vodou,” øíká Pošta.

Z hlasù oslovenıch kinaøù lze nicménì vycítit, že souèasné pøekážky berou do jisté míry realisticky, a teprve vyèkávají, jak se situace vyvine. „Tržby kin jsou vıznamnì závislé na vnìjších vlivech. My sami filmy nenatoèíme, škaredé poèasí, které nám hraje do karet, nezaøídíme, když americká studia posouvají filmy, nepøesvìdèíme je o opaku,“ míní majitel sítì multikin Premiere Cinemas David Horáèek. 

Propady návštìvnosti mimo hlavní mìsto jsou menší než v Praze. Patrnì je tam situace složitìjší a lidé vystrašenìjší.

David Horáèek majitel sítì multikin Premiere Cinemas

Jeho tøi kina leží v pražské Hostivaøi, v Olomouci a Teplicích. Horáèek uvádí, že i jejich poloha v rámci Èeské republiky se nyní znatelnì propisuje do návštìvnosti. „Vidíme urèitı rozdíl mezi chováním pražskıch a mimopražskıch zákazníkù. Propady návštìvnosti mimo hlavní mìsto jsou menší než v Praze, kde se situace jeví složitìjší a lidé více podléhají obavám,“ vysvìtluje Horáèek. 

Artová kina mají co hrát

Ne pro všechny provozovatele je americká produkce základním pilíøem fungování. Vıvoj pandemické situace v USA nehraje takovou roli pøi sestavování programù artovıch kin, jakım je tøeba pražskı Svìtozor. 

„Pro naše kino nejsou holywoodské trháky tou nejdùležitìjší èástí programu, aèkoliv nìkteré samozøejmì také hrajeme. Loni nám tøeba skvìlou letní návštìvnost udìlala tarantinovka Tenkrát v Hollywoodu,“ komentuje zástupce kina Svìtozor Petr Jirásek. Na pøíští tıdny je podle nìj kino, co se tıèe poètu uvádìnıch snímkù, pøipraveno.

„Naše spøíznìná distribuèní spoleènost Aerofilms má na podzim pøipravenı nabitı line-up, takže hrát budeme mít co a jen pevnì doufáme, že budeme mít komu a naši diváci si k nám cestu najdou,“ uvádí Jirásek.

„Návštìvnost Svìtozoru za èerven až srpen 2020 se pohybuje okolo dvaceti tisíc divákù. Ve srovnání s rokem 2018 se tržby za poslední tøi mìsíce pohybují mezi 85 procenty až 120 procenty, ve srovnání se zcela mimoøádnım rokem 2019 je to mezi šedesáti až 85 procenty. Pøièemž naše prùmìrná mìsíèní návštìvnost byla pøed krizí okolo 15,5 tisíc divákù mìsíènì,“ vypoèítává Jirásek. 

Je potøeba nabízet víc

„Na pøesná èísla se mì zeptejte na konci roku,“ odpovídá Bradáè na otázku, s jakımi ztrátami letos poèítá. „Nemáme jedinou záruku, že se kina nebudou brát jako rizikové prostory, aèkoli prokazatelnì z nich žádnı nakaženı nevzešel. Všechno, co my nyní dìláme jsou jen zoufalé kroky, jak tu dobu pøežít a vydržet. Do té doby jsou veškeré úèty bez hostinského.“ Podle jeho odhadu ale návštìvnost èeskıch kin letos nedosáhne ani na polovinu úrovnì minulého roku. „Myslím, že skonèíme na tøetinì nebo na ètyøiceti procentech návštìvnosti roku 2019,“ uzavírá Bradáè.

Ani kina, která jsou vlastnìná mìsty a fungují jako pøíspìvkové organizace zatím nemají jasno. „U nich uvidíme ekonomické dopady až se sestavováním rozpoètu pro pøíští rok a s dopadem nižšího vıbìru daní,“ uvádí Pošta z APK. Podle nìj se do souèasné situace propisuje i to, jak kina se svımi diváky pracují.

„Koronavirus ukázal, že je potøeba nabízet víc. Vìøím, že kina, která ještì pøed pandemií nabízela tøeba debaty po projekci a obecnì pracovala více s divákem, tak jsou na tom nyní lépe. Je zajímavé, na kolik narostl zájem o 3D, protože to se doma tìžko simuluje. Pomáhají speciální projekce, soutìže, merch dárky, delegace, festivaly. Kina, která to do teï nedìlala, tak se na to snaží pøicházet, protože nastal boj o diváka,“ øíká Pošta.

Football news:

Two warring club are tired of the greyness, came together and changed the Danish football. This is the path of Midtjylland - now he is in the Champions League
Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today