Czech Republic

Češi se vrhli na rezervace vánočních pobytů na horách. Čekali na uvolnění

Znaèná èást prodejcù oèekává v pøíštích dnech vıraznı nárùst poptávky po tuzemskıch vánoèních pobytech. O mìstské hotely však pøíliš velkı zájem není. Dùvodem je absence vánoèních trhù i zrušené firemní veèírky.

Poptávka na portálu Hotel.cz vzrostla podle jeho manažera Milana Petra skokovì hned po nedìlním oznámení zástupcù vlády, že ubytovací zaøízení budou moci od ètvrtka znovu fungovat pro rekreaèní úèely. Zájem je podle nìj ale zhruba na dvou tøetinách minulého roku.

Zahranièní poptávka je podle Petra mnohem vlažnìjší, pøes devadesát procent rezervací je nyní od tuzemskıch hostù. „Nadpolovièní èást všech souèasnıch rezervací smìøuje na hory, pøevažuje zájem o malé hotely a rodinné penziony,“ dodal.

V pøípadì lázeòskıch a wellness pobytù, mají podle manažera portálu Spa.cz Richarda Šipoše nìkteré menší wellness hotely na Vánoce a Silvestr plno už od léta. 

„Vyšší zájem je na poslední prosincovı tıden o oblast západních Krkonoš a Šumavy. Tradièní lázeòské oblasti stále pociují nízkı zájem zahranièní klientely, èást hotelù zde proto bude i pøes svátky stále zavøená,“ uvedl. Na rozdíl od pøedchozích let je podle nìj nabídka i kapacita na vánoèní a silvestrovské pobyty dostupná napøíè republikou.

Portál Slevomat sleduje zatím postupnı nárùst poptávky na prosincové pobyty, teprve v následujících dnech pøedpokládá „boom“ prodejù. „Mnoho hoteliérù kvùli nejistotám s otevøením mnohdy ani nenabíralo rezervace. To se teï postupnì mìní a my vidíme, že i hoteliéøi se nám ozıvají s tím, že otevøou a že se po delší dobì opìt chystají na pøíjezd prvních klientù,“ uvedl øeditel Slevomatu Ladislav Veselı.

Ubytovací zaøízení musela z naøízení vlády v boji proti koronaviru pøerušit od 22. øíjna provoz pro rekreaèní úèely. Podle prezidenta Asociace hotelù a restaurací ÈR se dá oèekávat pomìrnì rychlı návrat hostù do rekreaèních oblastí, hùøe na tom budou zaøízení závislá na zahranièních turistech. Tıká se to hlavnì mìstskıch hotelù, kterıch podle Stárka zùstane nadále více než polovina uzavøena.

Football news:

Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable