Czech Republic

Češi postavili v Itálii vodní elektrárnu. Spolufinancovala ji německá banka

V novém partnerství bavorská banka zatím poskytne pražské firmì 16 milionù eur, což je zhruba pùl miliardy korun. Peníze budou v první fázi použity na refinancování italského portfolia skupiny.

„S BayernLB plánujeme spolupracovat i na dalších projektech v Itálii. Lavoreit a refinancování stávajícího portfolia bylo prvním úspìšnım krokem, na kterém chceme do budoucna stavìt dál. Naše spolupráce se zakládá na parametrech, které slibují vzájemnou prospìšnost pro obì strany,“ uvedl øeditel spoleènosti Hydropol Jan Tošnar.

Skupina podle nìj mùže díky ochotì bavorské banky rozšiøovat poèet svıch projektù s cílem vyrábìt vìtší objem energie z obnovitelnıch zdrojù. „BayernLB zase posílila svou klientskou základnu o perspektivní spoleènost v segmentu hydroenergetiky, což prospìje její konkurenceschopnosti na bankovním trhu,“ dodal Tošnar.

Vodní elektrárna Lavoreit podle firmy èerpá z potenciálu stabilnì silného toku øeky Chiars, která pramení v Dolomitech nedaleko italsko-rakouské hranice. 

Projekt s odhadovanou energetickou produkcí témìø 5 000 megawatthodin je souèástí širší investièní strategie Hydropolu na území regionù centrální severní Itálie. Firma zde vlastní sedm projektù, realizovanıch buï formou vıstavby na zelené louce nebo akvizice už fungujících elektráren, a jejich následnou modernizací.

Hydropol Group se na energetickém trhu pohybuje od roku 1996. Kromì Itálie pùsobí napøíklad v Británii èi Indonésii. Celosvìtovì se blíží hranici 100 realizovanıch projektù na území ètyø svìtadílù. 

V souèasnosti skupina zamìøuje pozornost mimo jiné na plánované projekty hydroelektráren v Kolumbii a v Indonésii. Zkušenosti má i s projekty v Africe. V Èesku stála za stavbou vodních elektráren ve Velkém Oseku, Mìlníku èi Pøelouèi.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7