Czech Republic

Češi opět nosí roušky venku, opatření dodržují i v prázdných oblastech

Napøíklad v Praze ve Støešovicích, na Hradèanech, Malé Stranì nebo na Národní tøídì mìli po ránu až na výjimky všichni lidé zakrytá ústa a nos. Poctivì mìli roušky i na zastávkách MHD Národní tøída a Malostranská. Vedle toho v Riegerových sadech mìli nasazenou roušku jen nìkteøí z lidí, kteøí tam venèili psy. Nicménì všichni mìli roušky po ruce a vìtšinou si je navlékali, když se pøiblížili k druhému èlovìku. Podobné to bylo i u žen, které odvádìly dìti do místní školky. Pro èleny jedné domácnosti ale platí v nošení roušek venku výjimka stejnì jako pro sportující.

Napøíklad nedaleko pražské Palmovky mìla roušku venku asi tøetina lidí. Na dotaz, proè ji nemají nasazenou, nìkteøí odpovìdìli, že neví, že je to povinné, na místì si ji ale nasadili. Další uvedli, že jim nošení roušky na místech, kde dodržují rozestupy a jsou na èerstvém vzduchu, pøipadá zbyteèné. V metru ji ale prý nasazenou mají vždy.

Opatøení se dodržují i mimo Prahu

Podobná situace jako v Praze byla i jinde. V centru Karlových Varù výjimek v nošení roušek ÈTK zaznamenala dopoledne jen nìkolik, šlo o kuøáky u popelníkù nebo chodce, kteøí šli osamocenì po cyklostezce.

Naøízení ohlednì roušek venku vìtšinou dodržují lidé také v Èeských Budìjovicích, øekla ÈTK mluvèí strážníkù Vìra Školková. Podle ní se lidé chovají zodpovìdnì a strážníci zatím nemuseli øešit žádný zásadnìjší pøestupek spojený s rouškami.

Také v Královéhradeckém kraji nová naøízení proti šíøení koronaviru obyvatelé vìtšinou dodržují, øekli zástupci policie a radnic. „Zatím vážnìjší porušení policejní hlídky nezaznamenaly,“ uvedla mluvèí krajské policie Magdaléna Vlèková. Podobnì reagovali na dotaz i zástupci strážníkù ve stotisícovém Hradci Králové.

Podobnì mluvila mluvèí strážníkù v Liberci Daniela Bušková. „Jsem ve mìstì, pohybuju se od Uranu (budova mìsta u nádraží) k radnici a zatím jsem nepostøehla, že by roušky nìkdo nemìl, jak má mít,“ øekla ráno Bušková. Nìkteøí lidé nosili roušky i v minulých dnech, když to nebylo povinné.

V centru Plznì mìli lidé roušky disciplinovanì nasazeny, i když mìsto bylo poloprázdné. Strážníci za to Plzeòany pochválili. Také v Olomouci na jednom z námìstí lidé nosili roušky svìdomitì. V místech s menší koncentrací lidí roušek ubývalo, napøíklad ve vesnicích je mìli ráno nasazené hlavnì starší obyvatelé.

Dodržování protikoronavirových pravidel kontrolují také policisté v Jihomoravském kraji. „Zamìøujeme se na to v rámci bìžného výkonu služby, a to zejména na místech, kde je vìtší koncentrace osob,“ øekl mluvèí policistù Pavel Šváb. Policie na jihu Moravy podle nìj v øíjnu zatím uložila za prohøešky proti opatøením nìkolik desítek pokut. Na místì mùže uložit pokutu až 10 000 korun, vìtšinou se pohybují ve stovkách.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds