Czech Republic

Češi nesmí do Brazílie či na Zanzibar. Vláda zařadila na černou listinu několik exotických míst, bojí se nových mutací

Opatøení podle nìj reaguje na hrozbu zavleèení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na èeské území. „Ministerstvo zdravotnictví proto èeskım obèanùm a dalším osobám s bydlištìm na území Èeské republiky od 26. února do 11. dubna až na neodkladné vıjimky zakázalo vstup do zemí s extrémním rizikem vıskytu tìchto mutací,“ uvedl úøad vlády.

Èeši tak nesmí cestovat do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie vèetnì ostrovù Zanzibar a Pemba, Zambie a Zimbabwe.

Vzhledem k omezením v cestování Èeši podle cestovních kanceláøí v souèasné dobì nejèastìji odlétají k moøi. Mezi nejžádanìjší destinace patøí i Zanzibar. Podle mluvèí cestovní agentury Invia Andrey Øezníèkové vyrážejí nyní na Zanzibar èeští cestovatelé také individuálnì a spojují to s cestou na safari do Tanzanie, øekla ve støedu.

Právì cesta na ostrov Zanzibar je podle dostupnıch informací za prvními pøípady vıskytu nakažlivìjší jihoafrické mutace koronaviru v Èesku. Oficiálnì se na potvrzení vıskytu mutace národní referenèní laboratoøí Státního zdravotního ústavu zatím èeká.

Football news:

Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents