Czech Republic

Černý vybírá tým: Líbil by se mi takový, kde mají dobrá časovkářská kola

Poslední z èasovek Gira už po tøech tıdnech døiny hodnì bolela?
Byla to 21. etapa, blížili jsme se ke konci a já už to chtìl mít co nejdøív za sebou, tak jsem šlapal nejvíc, co šlo. Sice to nevyšlo na lepší než 6. místo, ale i tak jsem celkovì s Girem moc spokojenı.

Na co jste myslel, když jste po tolika úspìšnıch etapách projel milánskım cílem?
Mìl jsem hlavnì radost, že všechno klaplo, že jsem nemìl na Giru vážnìjší pád, neonemocnìl jsem a dojel až do Milána. Urèitı pocit satisfakce. Spadla ze mì tíha celého závodu. Tìšilo mì, že jsem nepøijel do Itálie jen pro úèast a že se mi podaøilo všechno, co jsem si pøál. Protože vyhrát etapu na Giru, to je...

Sen?
Jo, o nìèem takovém každı cyklista sní. A navíc mám ještì tøi umístìní v èasovkách do Top 6. Myslím, že jsem na Giru ostudu neudìlal a dobøe jsem tam reprezentoval i Èeskou republiku. Dost lidí mi psalo, že to u televize hodnì emoènì prožívali. Starosta Uherského Brodu mi chce veøejnì pogratulovat. To všechno je moc hezké. Teï budu øešit s manažerem, co dál a z èeho mohu vybírat, a vím na èem jsem.

Bylo by hodnì smutné, kdybyste si za letošní sezonu nezasloužil worldtourovou smlouvu.
Tak... snažil jsem se. Je to horší doba. Døív už o volném dni na Tour skoro každı vìdìl co a jak v pøíští sezonì. Zato teï tımy se smlouvami vyèkávají a spousta lidí nic neví. Jsem zvìdavı, co pro mì má manažer za informace.

Jakı tım by se vám líbil?
Takovı, kde mají dobrá èasovkáøská kola, abych na nich mohl zase ukázat své schopnosti. V Treku, Boøe nebo Quick-Stepu je mají dokonale vyladìná. Naopak tøeba Cofidis, kterı jsme øešili ještì pøed Girem, nemá ten jejich èasovkáøskı speciál De Rosa zrovna moc vychytanı. Ale jak øíkám, je to taková divná sezona. Radši podepíšu co nejdøív tam, kde dostanu slušnou nabídku, než jít do rizika, pøíliš si vybírat a se smlouvou vyèkávat. Aby najednou nebyl prosinec a já byl poøád na nule.

Také Ineos má dobrá èasovkáøská kola...
Ale v Ineosu už dva špièkové èasovkáøe mají. (smìje se)

Neozvali se vám i z tımu Circus - Wanty, kterı odkoupil worldtourovou licenci CCC?
Myslím, že i oni taky projevili zájem. Manažer mi øíkal, že od pondìlka se pomalu ani neodtrhnul od telefonu a že to tenhle tıden budeme øešit. Vždy i hodnì špièkovıch závodníkù zatím smlouvu nemá. Nìkdo øeší peníze, jinım chybìly vısledky.

Pøekvapilo vás, že váš tımovı kolega Ilnur Zakarin pøijal nabídku od druhodivizního ruského Gazpromu Rusvelo, kterı ani nedostává divoké karty na závody Grand Tour?
Øíkal mi, že mìl i nabídky do World Tour, ale že mu Gazprom nabídl nejlepší plat a díky tomu si mùže našetøit nìjaké peníze, než skonèí kariéru.

Když už jsme u tìch penìz, jak moc vás zaskoèilo rozhodnutí øeditele Gira Maura Vegniho, kterı vám i dalším cyklistùm sebral prémie za 19. etapu a dal je na boj proti covidu?
Ono to ještì není definitivní. CPA (Asociace cyklistickıch profesionálù) se bavila s organizátory, aby radìji vzali nìjakou èástku, tøeba pìt procent, z celkové dotace Gira a nejen z 19. etapy. Navíc podle pravidel UCI náleží prize money závodníkovi. Pokud nebylo pøed závodem stanoveno, že prémie pùjdou na nìco jiného, nemohou je organizátoøi po etapì zrušit. Odlišná situace byla, když nám na kritériu v Austrálii ještì pøed startem øekli, že vıtìžek ze závodu pùjde na poškozené z australskıch požárù. Ale aby si takhle organizátor diktoval, které prémie nám odeberou, s tím UCI nesouhlasí.

JE TO TAM! Josef Èernı se raduje z vítìzství 19. etapy Gira.

On to ponìkud horkokrevnı Mauro Vegni udìlal tak trochu na truc jakožto reakci na pøedchozí protest jezdcù za zkrácení etapy. 
Pøesnì tak. I my jsme se o tom takhle bavili. Ale nejsou to jen mé peníze, vždycky naše prémie dìlíme mezi celı tım, takže jsou to i peníze našich masérù, mechanikù a dalších lidí z tımu. Byla by to škoda, kdyby z nich nic nevidìli. Kompromis, že se odebere tìch pár procent z celkové dotace Gira, by asi byl lepší. Ovšem pro mì je samozøejmì hlavní, co jsem v té etapì ukázal.

Hezky to øekl šéf vašeho tımu Jim Ochowicz, když prohlásil, že ani odebrané prize money nemohou váš tım pøipravit o spoleènou radost, kterou jste mìli z vašeho vítìzství.
Pøesnì tak.

Letošní Giro bylo obèas i hodnì divoké, a už svımi covidovımi pøípady nebo propadem nìkterıch hvìzd. Byl to èásteènì i odraz celé téhle zvláštní sezony?
Je to tak. Bylo to Giro skoro ke konci sezony, každı mìl jinak natrénováno, nedošlo na souvislou cílenou tøímìsíèní pøípravu, jako když se v minulosti konalo na jaøe. Ani já jsem se na nìj nemohl kdovíjak speciálnì pøipravovat.

V srpnu jste se dokonce obával, aby kvùli druhé vlnì koronaviru po dvou mìsících závodìní zase celou sezonu nestopli. Takže je velkım úspìchem, že se s vıjimkou Amstelu a Paøíž - Roubaix odjelo zatím témìø vše, ne?
Urèitì. Byly tam komplikace, jako když nás s Girem nepustili do Francie, ale s tìmi se organizátoøi vypoøádali. Mohlo to dopadnout daleko hùø, taky už jsme teï vùbec nemuseli závodit. I pro sponzory a celou cyklistiku nakonec nebyl ten letošní rok až takovou ránou, jiné sporty trpìly mnohem víc. Cyklistika se držela a co jsem slyšel, také ji víc lidí sledovalo, když teï mìla v televizi na rozdíl od jinıch sportù poøád své velké akce.

Jak se nyní vy sám za sezonu odmìníte?
Tím, že navštívím rodinu a pøítelkyni vynahradím èas, co jsme spolu nebyli. Ale zároveò už budu nosit v hlavì i další sezonu, abych neusnul na vavøínech a neprobudil se až v prosinci na soustøedìní. Budu se dál udržovat, snažit se neonemocnìt a bıt v pohodì.

Za jinıch okolností mívali cyklisté v øíjnu dovolenou. Letos je vše jinak. Pøesto, dopøejete si tradièní dva tıdny bez kola?
To je složité. Na normální dovolenou se stejnì nikam jet nedá. A ani by na ni nebyl èas. Takže si spíš jen uspoøádám vìci v hlavì.

V pøedchozích letech jste si na zimní trénink pronajímal apartmán u jihošpanìlského Calpe. Opìt to udìláte?
Zatím jsem to neøešil, protože vùbec nevím, jaká bude ve Španìlsku situace s covidem. Aby mì nakonec nezavøeli v lockdownu. Spíš to vyøeším tak, že nejdøív zùstanu doma, koupím si nìjaké horské kolo, protože momentálnì ani žádné nemám, a zaènu trénovat tady. A až situace trochu povolí, odletím s pøítelkyní na 14 dní na Kanáry (ty zatím nemají tak velké restrikce jako pevninské Španìlsko), abych tam nìjakı èas jezdil a soustøedil se v teple.

Jak to bude s koly, které od stáje CCC doma máte? Budete je vracet?
Ještì jsme to neøešili. Oèekávám nìjakı e-mail, že je mám vrátit. Nebo nám je možná nechají jako kompenzaci za to, že nám od bøezna až do konce sezony stáhli vıplatu (na 50 procent, podle nìkterıch zdrojù dokonce na ještì ménì)

Lákalo by vás zahájit pøíští sezonu obdobnì jako letos v lednu na australskıch worldtourovıch závodech?
Co jsem slyšel, závody sice v Austrálii mají bıt, jenže bychom tam museli zùstat pøed závodem zavøení v karanténì na hotelu a na tréninky vyrážet jen s policejní eskortou. Tak nevím, jestli by to bylo zrovna pohodové. Ale to už bude záležet i na pøíštím tımu. Letos mi každopádnì rozzávodìní v Austrálii sedlo.

Na jaøe jste øíkal, že vaším snem je jednou jet Paøíž - Roubaix a okusit i Tour a Vueltu. Což, pøedpokládám, platí dál?
Rozhodnì. Chtìl bych zkusit všechno. Na Giru už záøez mám, líbí se mi, ale rád bych poznal i ty další závody.

Football news:

Kroos on the defeat by Shakhtar: at the end, we lacked faith that we can win back
Zinedine Zidane: I Don't think about retirement
Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury