Czech Republic

Černý před Girem: Dost mě mrzelo, že tým kvůli covidu zrušil Slovensko

Sedmadvacetiletý Èerný má zatím za sebou dobrou sezonu. Ke 2. místu ze závodu Kolem Murcie a titulu èeského mistra v èasovce pøidal na konci srpna první pøíèku v èasovce na etapovém klání Tour Poitou-Charentes (souèást Europe Tour 2.1) a celkové 2. místo v tomto závodì.

Vítìznou èasovkou ve Francii jste tak trochu pøekvapil i sám sebe?
Soustøedil jsem se na ni. Vìdìl jsem, že bude nejdùležitìjší pro koneèné poøadí celého závodu (který mìl jinak na programu pøedevším sprinterské etapy). To jsme si ujasnili už po první etapì. I proto jsem mìl do ní obrovskou motivaci. Tak jsem se do toho opøel a najednou jsem koukal, že jsem dìlal pøi èasovce své nejlepší watty na 10 i 20 minut. Za to jsem urèitì rád.

Do poslední etapy jste potom vstupoval v dresu lídra celého závodu. Jenže jen sekundu za vámi „èíhal“ excelentní sprinter Arnaud Démare ze stáje FdJ a ten si díky bonusùm vzal první pøíèku zpìt.
Neèekal jsem, že pøedtím Démare zajede až tak dobøe èasovku, pøece jen ti sprinteøi èasovky tolik neumí. Ale on když má dobré nohy, zjevnì dobøe zvládá i menší kopce a èasovku taky.

Každopádnì by vám výsledek z Francie mohl pomoci k lepší smlouvì na pøíští sezonu, ne?
Taky doufám. Uvidíme, co mi øekne mùj manažer.

Otázkou je, ve kterém dresu se v roce 2021 mùžete objevit.
To právì teï manažer øeší. Nìjaké týmy prý zájem mají, ale zatím jsou to jen spekulace.

Domníváte se, že další existence vaší souèasné stáje CCC už je takøka nemožná?
Zatím žádné zprávy z týmu nejsou, nikdo nic neví. Všichni závodníci se snaží odejít a dost jich už taky odešlo. Nedostala se k nám žádná informace, že by byl v plánu další sponzor, takže lidé ztrácejí nadìji, že tým bude pokraèovat.

K tomu se pøidala i covidová krize ve stáji. Po pozitivních testech dvou jezdcù CCC na závodì Tirreno-Adriatico váš tým kompletnì zrušil úèast na závodì Kolem Slovenska. Kdy jste se o tom dozvìdìl?
Dva dny pøed odjezdem nám oznámili, že se úèast ruší. Dost mì to mrzelo, poèítal jsem se Slovenskem jako s dobrým pøípravným závodem na mistrovství svìta v Imole a na Giro. Teï musím tu rychlost pro èasovku na svìtovém šampionátu nahnat jinde. Je to složitìjší, než jsem poèítal.

Už znáte sestavu, s kým absolvujete Giro?
Ještì vùbec ne. (Pøedbìžnì se zatím poèítá s Italy De Marchim a Mareczkem èi Novozélanïanem Bevinem)

Takže ani nevíte, jestli tam váš tým na nìkoho pojede, nebo budete mít volné ruce?
Myslím, že to bude spíš volnìjší. Tým je bez nìjaké viditelné budoucnosti, takže se spíš každý bude chtít ukázat, aby mìl vìtší šanci na smlouvu jinde. Pokud budete mít nohy, budete se snažit zajet dobrý výsledek a øíci si tím o lepší kontrakt. Nemyslím si, že by na nás chtìli, abychom pracovali na nìkoho, kdo by tøeba ani nemìl kdovíjakou formu. Domnívám se, že sportovní øeditelé souèasnou situaci asi chápou.

Už Alessandro De Marchi, který oblékal dres CCC teï na Tour, se nechal slyšet, že jezdci CCC tam jezdili víc na sebe než na tým a pøíliš velký kolektivní duch už ve stáji nepanoval.
Má pravdu, je obtížné chtít po závodnících, aby se obìtovali pro nìkoho druhého, kdo už tøeba i má podepsanou smlouvu do jiné stáje, když si zároveò uvìdomují, že pokud oni sami nezajedou výsledek, nemusí už pøíští rok pokraèovat nikde. Bude na manažerech týmu, jak tuhle situaci zvládnou, jestli tøeba nìkomu, kdo odmítne tahat tempo, další den zakážou jít do úniku. Ale jak øíkám, mìli by chápat, že ti lidé teï jedou o angažmá, když se jejich vlastní stáj pokládá.

Na programu Gira jsou tøi èasovky, což by pro vás mìlo být velké plus.
To jo, jen uvidím, jaké budu mít nohy. Po startu ve Francii jsem žádné další závody už nemìl a byl jsem i trochu psychicky unavený kvùli celé té záležitosti ohlednì budoucnosti céèek i mé vlastní. Zprávy o nakažených èlenech týmu na Tirrenu (Wisniowski a Sajnok) tomu nepomohly. Navíc nebylo jisté, jestli se ta nemoc nerozšíøila dál ještì do realizaèního týmu, mezi maséry, mechaniky. Teï jsou doma a opakovanì se testují. Takže vlastnì ani o složení realizaèního týmu na Giro nic nevíme.

Povinné testování pøed mistrovstvím svìta a Girem nyní èeká i vás, nejprve v Èesku.
Také z toho jsem byl trochu nervózní. Pøi souèasném velkém množství nemocných lidí v Èesku jsem se bál, aby se nestalo, že bych šel na testování bez symptomù a potom abych pøímo tam nìco nechytnul.

Football news:

Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2