Czech Republic

Ceny kritiky mají Dobrý, Trmíková i covidem nezastavitelná La Putyka

Hned sedm nominací si za loòskou tvorbu vysloužil Divadelní spolek Jedl. Scéna okolo režiséra Jana Nebeského a hereèky i scenáristky Lucie Trmíkové si nakonec v Cenách divadelní kritiky odnesla ceny tøi. Inscenací roku se totiž stala únorová premiéra Zahradníèek / Vše mé je tvé vyprávìjící pohnutı osud minulım režimem vláèeného køesanského básníka Jana Zahradníèka a jeho ženy Marie. Pro Jedl jej dle Trmíkové pøedlohy zrežíroval Jan Nebeskı.

Právì role Marie Zahradníèkové vynesla Cenu kritiky za nejlepší ženskı vıkon Lucii Trmíkové. Hereèka byla nominována spolu s Natálií Øehoøovou a Nelou H. Kornetovou. Hercem roku se pak stal Karel Dobrı za sugestivní ztvárnìní teprve náctiletého Franze Kafky v projektu Malı stvoøitel / Der kleine Fratz. Spolek Jedl jej loni uvádìl ve Skautském institutu, kde mladı Kafka s rodinou nìjakı èas opravdu žil. Dobrı za sebou nechal spolunominované Sašu Rašilova a Jana Hájka.

Nejlepší poprvé uvedenou èeskou hrou pak kritici zvolili 294 stateènıch, které pro pražské Divadlo pod Palmovkou napsal a zrežíroval Tomáš Dianiška. Záøíjová premiéra pøiblížila hravou, ale vážnou formou osud skuteènıch rodin, které bìhem protektorátu pomáhaly odboji i parašutistùm Operace Anthropoid.

Divadlem roku se stal pražskı novocirkusovı soubor Cirk La Putyka. Ten sice v loòském roce uvedl pouze jednu premiéru Kaleidoscope, kritici však zjevnì pøihlédli k neutuchající aktivitì, kterou tım okolo Rosti Nováka vykazuje po dobu uzavøení divadel. La Putyka se do práce pustila hned s prvním loòskım lockdownem a s novımi projekty soustøedìnımi okolo iniciativy #kulturunezastavis pøichází dodnes. Putyka tak za sebou nechala i oceòovanı Spolek Jedl, Horácké divadlo èi Mìstská divadla pražská.

V dalších kategoriích se pak ceny dìlí. Hudbu roku totiž složil nejen Marko Ivanoviè pro operu Monument, kterou vytvoøil spolu s režisérem Davidem Radokem pro Národní divadlo Brno. Jejich Monument vypráví pøíbìh talentovaného sochaøe Otakara Švece, autora Stalinova pomníku na Letné. Hudbu roku složilo i hudební duo PΛST. Jejich experimentální rap ozvláštnil letní premiéru Šílenı Herkules pražského souboru Tygr v tísni.

Scénografii roku pak vytvoøila Zuzana Krejzková pro Kacíøské eseje uvádìné v pražském Studiu Hrdinù. A stejnì tak umìlec Hza Bažant pro Kabinet zázrakù neboli Orbis pictus, jenž uvedlo liberecké Naivní divadlo.

V neoceòované kategorii „Nejvìtší zážitek ze zahranièního divadla“ se na prvním místì v anketì umístila Schillerova Marie Stuartovna, kterou u nás Deutsches Theater Berlin uvedlo online v rámci loòského roèníku Pražského divadelního festivalu nìmeckého jazyka.

Specifickı divadelní rok pøinesl i specifickou kategorii „Divadlo z karantény“. Zde získaly nejvíce hlasù projekty (Memento) Mor, Dekameron 2000, Heda Gablerová ústeckého Èinoherního studia, Poledne Divadla Continuo, film Frame raté 18 spolku Wariot Ideal a taktéž Cirk La Putyka „za iniciativu #kulturunezastavis a další projekty“.

Hlasování, kterého se tentokrát zúèastnilo 66 kritikù, poøádá periodikum Svìt a divadlo. Vısledky letos netradiènì oznámilo pouze skrze svùj Facebook a YouTube kanál.

Ceny divadelní kritiky za rok 2020

INSCENACE ROKU

ZAHRADNÍÈEK / VŠE MÉ JE TVÉ (režie Jan Nebeskı, Divadelní spolek Jedl)

ŽENSKİ VİKON ROKU

LUCIE TRMÍKOVÁ (Zahradníèek / vše mé je tvé, Divadelní spolek Jedl)

MUŽSKİ VİKON ROKU

KAREL DOBRİ (Malı stvoøitel/Der kleine Fratz, Divadelní spolek Jedl)

DIVADLO ROKU

CIRK LA PUTYKA 

POPRVÉ UVEDENÁ ÈESKÁ HRA ROKU

TOMÁŠ DIANIŠKA: 294 STATEÈNİCH (Divadlo pod Palmovkou)

SCÉNOGRAFIE ROKU

HZA BAŽANT (vıprava pro Kabinet zázrakù neboli Orbis pictus, Naivní divadlo Liberec)

ZUZANA KREJZKOVÁ (vıprava pro Kacíøské eseje, Spolek Mezery a Studio Hrdinù)

HUDBA ROKU

MARKO IVANOVIÆ (Monument, Národní divadlo Brno)

PΛST (IVO SEDLÁÈEK, DAN KRANICH) (Šílenı Herkules, Tygr v tísni / Antická Štvanice)

TALENT ROKU

JAKUB MAKSYMOV (režisér, dramaturg)

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well