Czech Republic

Cena testů na covid-19 pro samoplátce klesne příští rok o 200 korun

Ostatní, kteøí ho potøebují napøíklad pro cestu do zahranièí, si ho platí sami. Celkem už stály testy obou skupin více než ètyøi miliardy korun.

Diagnostickıch testù zjišujících nákazu koronavirem je nìkolik druhù. Takzvanı PCR, jehož cenu bude ministerstvo regulovat, se musí vyhodnocovat v laboratoøi a dìlá se z vıtìru z nosohltanu. Na jaøe se používaly také testy z krve na zjištìní protilátek, pro pravidelné testování v domovech pro seniory a pøipravované testování uèitelù se využívají testy antigenní, které stojí øádovì stovky korun a vyhodnocuje je zdravotník pøímo v zaøízení za zhruba 15 minut.

„Maximální cena pro samoplátce za PCR test by mìla bıt od 1. 1. 2021 stanovena na 1310 korun. K tomu se pøipoèítává ještì cena za odbìr (vıtìr z nosohltanu) za cca 200 korun,“ sdìlil Seznam Zprávám Kryštof Berka z tiskového oddìlení ministerstva. Zmìna cenového pøedpisu a novely seznamu zdravotních vıkonù se podle nìj pøipravuje.

Od poloviny listopadu se provádí do 25.000 testù dennì. Nejvíce jich za den laboratoøe vyhodnotily 27. øíjna, kdy jich bylo témìø 47.500. Souèasnı pokles poètu testù je podle odborníkù zpùsobenı tím, že kvùli pøijatım protiepidemickım opatøením lidé omezili poèet kontaktù, ménì se jich nakazilo, a ménì jich tak musí na testy. Kritici namítají, že menší poèet testù spolu s vysokım podílem pozitivních znamená, že lidé hygienickım stanicím nehlásí všechny své kontakty, které by pak hygienici na test a do karantény poslali.

Nejvíc samoplátcù si hradí test v Praze, je mezi nimi i znaèná èást cizincù. Øeditel Ústavu zdravotnickıch informací a statistiky Ladislav Dušek minulı tıden øekl, že i to je jedním z dùvodù nižšího podílu pozitivních mezi všemi testy, kterı Praze dlouhodobì zajišuje v protiepidemickém systému PES lepší skóre, než má vìtšina zemì.

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto