Czech Republic

Celkem 40 kandidujících ve volbách nezveřejnilo ve lhůtě dárce v kampani, hrozí jim pokuta až 300 tisíc

Volby do krajskıch zastupitelstev a tøetiny Senátu se uskuteèní v pátek a sobotu. „Strany, hnutí, koalice i nezávislí kandidáti mají tøi dny pøed otevøením volebních místností zveøejnit své dárce prostøednictvím internetovıch stránek zaregistrovanıch u úøadu,“ uvedla Divišová.

V nìkterıch pøípadech se tak ale nestalo. „Podle zjištìní úøadu k danému termínu splnilo povinnost 28 kandidujících stran a 33 koalic, které kandidují v krajskıch volbách. Jedna strana zveøejnila údaje pouze èásteènì a zbylıch 16 kandidujících subjektù požadované údaje nezveøejnilo vùbec,“ uvedl èlen vedení úøadu Jiøí Navrátil, kterı má na starosti krajské volby. Podle nìj ètyøi strany dosud nenahlásily internetové stránky s informacemi o financování kampanì ani transparentní úèet.

Èást subjektù nesplnila povinnost ani u senátních voleb. „K termínu splnilo povinnost 44 subjektù z celkového poètu 77. Zbylıch 23 požadované údaje nezveøejnilo. Jedná se o 13 politickıch hnutí a stran, dvì koalice a osm nezávislıch kandidátù,“ vyjmenoval èlen vedení úøadu Tomáš Hudeèek, kterı má na starosti senátní volby. Sedm stran a tøi nezávislí kandidáti dosud úøadu ani nenahlásili adresu internetovıch stránek s informacemi o financování kampanì, ani èíslo transparentního úètu.

Kandidující subjekty mìly podle Divišové zveøejnit nejen dárce, kteøí vìnovali na kampaò finanèní pøíspìvek, ale také další podporovatele a pøíznivce, kteøí poskytli pro kampaò své služby a zboží zdarma nebo za cenu nižší než obvyklou. „Je otázkou pro volièe, nakolik je nezveøejnìní pøehledu dárcù pøed volbami vısledkem administrativního opomenutí, chabého právního povìdomí nebo rezignace na základní principy transparentního financování politického života,“ øekl Hudeèek.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi