Czech Republic

ČEKÁME: Vláda ohlašuje návrhy na další zpřísnění opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

Podle dosavadních informací ze støedeèního jednání èlenù vlády s opozicí, odboráøi a zamìstnavateli by se mohly v Èesku uzavøít mateøské školy. Dál by fungovala jen zaøízení pro dìti zdravotníkù a pracovníkù záchranného systému. Do škol by mìli pøestat chodit také žáci prvních a druhıch tøíd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji èi do urèité vzdálenosti od bydlištì. Zavøít by mohly také nìkteré obchody, které dosud mìly otevøeno.

Støedeèní jednání bylo podle vicepremiéra Jana Hamáèka (ÈSSD) zatím bez závìrù. Kabinet se shodl na rozsahu opatøení, ve ètvrtek mìly pøíslušné resorty zpracovat definitivní texty, které ministøi pøedstaví opozici. Vláda podle Hamáèka také požádá snìmovnu, aby nouzovı stav neskonèil sobotou, ale až na konci bøezna.

Jednou ze skloòovanıch variant je i tvrdı lockdown s uzavøením velkıch podnikù. Ministr prùmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíèek však v rozhovoru pro Radiožurnál tuto variantu vyvrátil. Zároveò pøiznal, že se kabinet nechystá podat demisi. Ta by prı jen zpùsobila vìtší zmatek. „Netvrdím, že nejsou urèití lidé, kteøí ale nejsou ve vládì, kteøí by i s tìmito návrhy pøicházeli. Ale toto ve høe není,“ okomentoval Havlíèek pro Radiožurnál možnost tvrdého lockdownu s uzavøením firem.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)