Czech Republic

Čeká nás další sčítání všeho lidu. Online by mohla využít více než polovina

Zástupci ÈSÚ øekli ve støedu, že sbìr dat online odstartuje o pùlnoci z 26. na 27. bøezna 2021 a potrvá do 9. dubna. Následnì budou domácnosti, které nevyužijí možnost formuláø vyplnit elektronicky, do 11. kvìtna obcházet sèítací komisaøi. Oproti minulému cenzu bude formuláø jednodušší díky možnosti využít informace ze státních registrù.

Sèítání se uskuteèní prostøednictvím webovıch stránek, mobilní aplikace a tradièní metodou sèítacích komisaøù. Kromì toho bude možné formuláø vyplnit na 800 vybranıch poštách nebo jej odeslat úøadu poštou. Vısledky budou podle pøedsedy ÈSÚ Marka Rojíèka známy na pøelomu let 2021 a 2022.

Podle øeditele Èeské pošty Romana Knapa se do sèítání se zapojí témìø 10 tisíc komisaøù a pošta bude mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírovıch formuláøù. Rozpoèet projektu je 2,1 miliardy korun. Rojíèek øekl, že sèítání se srovnáním cenové hladiny pøed deseti lety a nyní bude asi o pìtinu levnìjší. Minulı cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun.

Rojíèek pøipomnìl, že populaèní cenzy se konají ve vìtšinì zemí na svìtì, obvykle v letech konèících nulou nebo jednièkou. Ve sbírce zákonù již byl podle nìj zveøejnìn zákon, kterı cenzus umožní, a ústav se pøipravuje na zkušební sèítání, které se uskuteèní od 1. záøí do 22. øíjna v nìkolika desítkách lokalit po celé republice se zhruba 25 tisíci domácnostmi. Úèast na zkušebním sèítání bude na rozdíl od „ostrého“ dobrovolná.

Jak to bylo v roce 2011

Pøi pøedchozím sèítání v roce 2011 lidé vypisovali tøi listy s 47 údaji, pøíští rok budou uvádìt o dvì desítky údajù ménì do dvou listù. To je podle Rojíèka dáno tím, že za posledních deset let vznikla øada registrù, které statistici mohou využít. Pøíkladem je registr domù, díky nìmuž odpadl jeden list formuláøe, nebo registr obyvatel.

„Z hlediska kybernetické bezpeènosti budou mít maximální ochranu,“ øekl dále Rojíèek. Dodal, že k údajùm bude mít pøístup jen asi deset lidí a úøad spolupracuje s Národním úøadem pro kybernetickou a informaèní bezpeènost. Øeditel odboru statistiky obyvatelstva ÈSÚ Robert Šanda dodal, že každı formuláø bude vybaven èárovım kódem, díky kterému jej bude možné sledovat po celou dobu zpracování. Po anonymizaci dat budou osobní údaje vymazány.

Prostøednictvím formuláøù bude Èeskı statistickı úøad zjišovat jména a pøíjmení lidí, druh a èíslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateøskı jazyk, dosažené vzdìlání, poèet dìtí, povolání nebo dojíždìní do zamìstnání.

Statistici budou zjišovat také zpùsob bydlení, velikost bytu, pøipojení na plyn a vodovod, zpùsob vytápìní nebo složení domácnosti, tedy seznam lidí v bytì a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolnì uvádìt i to, zda se hlásí k nìjaké náboženské víøe. Za nevyplnìní formuláøe nebo jeho zámìrnì chybné vyplnìní bude hrozit pokuta 10 tisíc korun, za zneužití údajù ze sèítání až pùlmilionová sankce.

Poprvé bylo sèítání lidu na èeském území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Èeskoslovenska, se jich uskuteènilo devìt. Zatím poslední bylo pøed devíti lety, kdy se dotazníky daly poprvé vyplòovat pøes internet.

Football news:

Giggs on bale at Tottenham: Now we can see him play every week
Tottenham loan Vinicius from Benfica. He was the top scorer last season in Portugal
Hudson-Audrey wants to move to Bayern. The club has been trying to sign him since January 2019
Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal