Czech Republic

Čech vyfotil kometu Neowise, obrázek v NASA vybrali za fotografii dne

Portál iDNES.cz o tom informoval astronom a fotograf Petr Horálek.

„Je to již ètrnáctı snímek poøízenı z Èeska a jubilejní desátı právì profesora Druckmüllera,“ uvedl Horálek, jehož tvorbu si NASA pro astronomickı snímek dne vybrala už podesáté (celkovì jde o ètrnáctı snímek poøízenı z Èeska). Napøíklad v kvìtnu zabodoval s fotografií zachycující meteorickı rej Lyridy.

Astronomickı snímek dne NASA (APOD) je prestižní ocenìní nejzajímavìjší fotografie vesmíru, kterou pro každı den vybírají a doplòují popisem astronomové Jerry Bonnell a Robert Nemiroff. Mottem APODu je

„Objevujte vesmír“ a od roku 1995, kdy vıbìr zaèal, se stal jedním z nejuznávanìjších svého druhu po celém svìtì, uvedl Horálek. Prùvodní texty jsou pøekládány do 23 jazykù vèetnì èeštiny, o kterou se stará od roku 1999 Josef Chlachula. Na sociálních sítích APOD sledují stovky miliony návštìvníkù dennì.

Kometa Neowise se oficiálnì jmenuje C/2020 F3. Od ètvrtka devátého èervence po celı tıden mají bıt pro pozorování vlasatice Neowise nejlepší podmínky. Nad obzorem zùstane po celou noc, lidé by ji mohli pouhıma oèima vidìt až do poloviny srpna.

„Kometu se podaøilo zachytit na velmi svìtlé soumrakové obloze zhruba v podobì, jako jsme mohli naposledy pozorovat kometu McNaught v lednu 2007. Tato kometa byla tehdy mimochodem ještì jasnìjší, byla dokonce vidìt ve dne na modré obloze i pouhım okem a poté pøedvedla neuvìøitelnì krásné divadlo na jižní polokouli,“ porovnává poslední takto jasnou kometu Martin Gembec na serveru Astro.cz.

Kometa Neowise

Severní oblohou nyní prolétá kometa Neowise (C/2020 F3). Její rozvíjející se ohony sahají v zorném poli zachyceném z Brna v Èeské republice 10. èervence pøed rozbøeskem nìco pøes 6 stupòù.

Nejsnáze je vidìt širokı žlutavı ohon komety odtlaèovanı tlakem samotného sluneèního svìtla. Na snímku je ale také zachycen slabší, modravìjší ohon, oddìlenı od reflexivního kometárního prachu. Tento slabší ohon je iontovı ohon, kterı vzniká, když jsou ionty z komy vytahovány ven magnetickım polem sluneèního vìtru a ve sluneèním svìtle fluoreskují.

Na ostrém portrétu našeho nového návštìvníka z vnìjší Sluneèní soustavy pøipomínají ohony komety Neowise dokonce ještì jasnìjší ohony komety Hale Bopp, Velké komety roku 1997.

Zdroj: Èeská astronomická spoleènost

V nejlepší „formì“ by kometa mìla bıt po víkendu. „Kometa se vıše nad obzor dostane poèátkem pøíštího tıdne. V té dobì už pøestane rušit i svit Mìsíce, kterı byl teï (5. èervence) v úplòku. Pøíští tıden pùjde postupnì zpìt do poslední ètvrti a pak do novu (20. 7.),“ podotkl astronom Petr Horlálek. Pozorovatelùm by pro zážitek mìlo staèit jen místo s tmavou oblohou.

Líbí se vám snímek komety Neowise od Miroslava Druckmüllera?

Football news:

Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave
Alabai pushed Rakitic, but it wasn't enough for a penalty. Ex-referee Andujar Oliver about the European super Cup game
The referee cancelled out Bayern's goal against Sevilla after VAR. Lewandowski was out of the game
Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires