Czech Republic

ČD Cargo vyhlíží ztrátu a plánuje propouštění desítek lidí

Zprávu pøinesly Lidové noviny.

„Mohu øíci, že jsme ve ztrátì,“ øekl LN šéf ÈD Cargo Ivan Bednárik s tím, že konkrétní hospodáøské vısledky nesmí – s ohledem na vydané dluhopisy skupiny Èeské dráhy – zveøejnit døíve, než projdou úèetními závìrkami.

Upozornil také na to, že ziskovı v letošním roce nebude zøejmì žádnı nákladní dopravce. „Naším úkolem je dosáhnout v pøíštím roce vyrovnaného hospodaøení,“ dodal Bednárik.

Ekonomickı útlum, spojenı s pandemií koronaviru vedl k poklesu zakázek i pøeprav na železnici, kde nákladní vlaky vozí ménì aut, uhlí i rudy.

Kvùli propadu hospodaøení bude muset firma propustit èást pracovníkù, zejména v administrativì. Pøesnı poèet propouštìnıch lidí ale Bednárik neupøesnil, podle nìj se v tuto chvíli možnosti úspor a efektivního pøerozdìlení práce teprve provìøují.

„Tyto kroky musíme udìlat. Nedokážu ale øíci, zda propustíme 70, nebo tøeba 150 lidí,“ øekl.

Vedení podle LN uvažuje mimo jiné o tom, že ménì vytížené stanice bude firma obsluhovat na objednávku a nebude tam mít stálı personál.

Football news:

Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player