Czech Republic

‚Času není moc.‘ Kraje žádají od vlády podrobné informace k antigennímu testování

Podle nynìjších plánù se má antigenní testování provádìt na standardních odbìrovıch místech, což s sebou nese personální i další požadavky, øekl Pùta.

Èesko podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chystá možnost dobrovolného testování antigenními testy hrazeného z veøejného zdravotního pojištìní. V pátek na Radì vlády pro zdravotní rizika pøedstaví testovací strategii ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO). „Podle zástupcù Centrálního øídicího tımu by mìlo testování pedagogù zaèít 4. prosince, dobrovolné testování veøejnosti pak 18. prosince,“ uvedla v tiskové zprávì Asociace krajù.

Pùta ve ètvrtek øekl, že veškerá organizaèní zátìž testování má bıt na krajích. „Znamená to plné vytížení odbìrovıch míst. Jestliže to máme øídit, musíme mít veškeré konkrétní informace, projednat to s nemocnicemi, pøipravit každı detail. Nechceme nést zodpovìdnost za nìco, co není dobøe pøipraveno,“ uvedl hejtman.

Testování má podle plánù ministerstva zdravotnictví zajišovat standardní odbìrová místa, která provádìjí PCR testy. Je to mimo jiné kvùli tomu, aby pozitivní vısledky z antigenních testù mohly rovnou pøezkoumat, dodal Pùta. 

„Dostali jsme nìjakı úvodní návrh od zástupcù Všeobecné zdravotní pojišovny (VZP) a centrálního øídicího tımu. Vrátíme se k tomu pøíští tıden,“ uvedl Pùta. Velké nároky podle nìj budou na personální i prostorovou kapacitu nemocnic.

Øešit se musí také nákup testù. „V návrhu je, že by to mìly kupovat nemocnice a VZP to bude proplácet. To je asi technicky z pohledu financování správnì, ale jde o to, aby byla dostateèná nákupní kapacita. A aby existovalo doporuèení, které testy mají nemocnice nakupovat,“ dodal Pùta. 

Èasu na pøípravu není moc, dodal. „Pøes víkend to všichni nastudují, nemocnice se vyjádøí a pøíští tıden ten systém chceme doladit, aby fungoval lépe než pøi testování v domovech seniorù,“ uvedl.

Football news:

Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal
Chelsea want to buy Holand in the summer and are ready to break their transfer record (The Athletic)