Czech Republic

Část Britů je pandemií frustrovaná, kašle na opatření, říká z Londýna spisovatelka

„Jsem mnohem radìji, že prožívám pandemii v Británii než v Èeské republice,“ vzkazuje po Skypu z Londına èeská spisovatelka. „Už tady jsem od loòského 16. bøezna. Pùvodnì to vypadalo, že jedu do strašného maléru. To bylo ještì pøed tím, než premiér Johnson vùbec usoudil, že virus existuje a je tøeba s tím nìco dìlat. Vypadalo to tady mnohem hùø než v Èesku, ale pak se to obrátilo.“

Spisovatelka je zároveò šastná, že mùže bıt se svou životní láskou, Kennym. „Pojedu tam, kde bude on. Vıhody tu dlouho nebyly vidìt. Zdálo se mi ale, že tady jsou poslušnìjší lidé. Není tu taková masa obèanù, kteøí mají za každou cenu potøebu pøeèùrat naøízení a vymıšlejí, jak to udìlat, aby je speciálnì oni nemuseli dodržovat.“

Masové testování v Británii

„Navíc v posledních dvou mìsících se tu zaèalo masovì oèkovat,“ pochvaluje si Pekárková. „Já jdu právì teï. Nikde se èlovìk nemusel o nic prosit, nìkde se registrovat. Jen musíte bıt pøihlášeni na støedisku, oni vám pošlou pozvánku a vy si tam zajdete. Kdo ví, kdy bych já, ve svém vìku, kromì toho relativnì zdravá, byla oèkována v Èesku.“

„Kterou oèkovací látkou to bude, netuším,“ pøiznává spisovatelka. „Radìji bych dostala vakcínu Pfizer, ale skoèím po tom prvním, co mi dají, pokud to nebude Sputnik V.“

Epidemická situace v Británii se postupnì zlepšuje. Ubıvají denní pøírùstky nakaženıch, bohužel poèty zemøelıch zatím pøíliš neklesají. Vláda proto chystá postupné rušení stávajících opatøení. „Vìøím, že rozvolnìní bude. Jako první pùjdou 8. bøezna dìti do školy. A pak se bude rozvolòovat víc a víc. Následnì se bude moci scházet více lidí, poté se otevøou hospody. A myslím si, že tentokrát to opravdu vláda dodrží a podaøí se nám koneènì zbavit té potvory.“

„Stávající opatøení jsou opravdu tvrdá,“ popisuje situaci v Británii Pekárková. „Asi podobnì tvrdá jako na jaøe,“ øíká spisovatelka. Podle ní ale byli loni lidé v Británii mnohem opatrnìjší. Ulice byly prázdné, lidé dodržovali rozstupy, byli ohleduplnìjší.

Dejte mi s virem pokoj

„Teï se ale strkají v obchodech, je celá škála lidí, kteøí na to kašlou,“ lituje Èeška. „V naší ètvrti na to nìkteøí opravdu kašlou ve velkém, ale není jich pøevážná vìtšina. Tøeba tady se pøímo na ulicích roušky nosit nemusejí, ale zhruba 80 procent je na sobì má.“

I v Británii podle Pekárkové èást spoleènosti restriktivní opatøení odmítá. V centru Londına se konají demonstrace, lidé si vylévají vztek na sociálních sítích. „Prakticky kdykoliv jdu na nákup, jsem svìdkyní nìjakého konfliktu. Nìkdo se snaží pøedbìhnout, jinı øíká: už mi dejte pokoj s tím blbım virem.“

„Nìkdo chce dát druhému pìstí,“ pokraèuje Pekárková. „Èást lidí už je frustrovaná. Ale jsou to spíš slabší jedinci. Ale pak tu jsou i ti, kteøí øíkají: Teï už to vydržíme, poèkejme pár tıdnù nebo mìsícù, oèkujme a bude to zase v normálu.“

Británie oèkuje mnohem efektivnìji než státy Evropské unie a zdá se, že se z pandemie dostane možná o nìco rychleji než zbytek starého kontinentu. Podle Pekárkové proto ve veøejném prostoru zaznívají názory, které øíkají, že teï se ukázalo, jak dùležité bylo, aby Spojené království odešlo z EU. „Slyšela jsem to, ale podle mì je to menšinovı názor. A dokonce naprostá vìtšina tìch, kteøí hlasovali pro brexit, je pøekvapená, že k odchodu opravdu došlo.“

Johnson pokazil vše, kromì oèkování

Pekárková hodnotila v Rozstøelu také osobu premiéra Borise Johnsona. Podle ní ve veøejnosti rezonuje postoj, že šéf konzervativcù pokazil, co mohl, ale oèkování se mu podaøilo. „Opravdu jsem slyšela názory, že to opravdu podìlal, že by lidé chtìli nìkoho jiného, ale neexistuje nikdo, kdo by ho teï nahradil.“

„Navíc protože on sám covid-19 prodìlal, byl na kyslíku, trpìl, zestárl viditelnì o 10 let, tak podle nìkterıch lidí mùže mít k nemoci vyšší úctu a bude se snažit s ní pracovat. Od doby, kdy se z nemoci probral, zaèíná myslet racionálnìji. A kdyby ho mìl nìkdo nahradit, nastal by mnohem vìtší chaos, kterı teï pøekvapivì pomíjí, což je úplnı zázrak,“ míní spisovatelka.

Podle Pekárkové se Británie ocitla v nejvìtších problémech na zaèátku ledna. „Nastalo to, èeho se všichni nejvíce obávali. Nemocnice byly pøeplnìné, nemìly absolutnì žádnou kapacitu. Na sanitky se neèekalo pár minut, ale až osm hodin. A tehdy nebylo o mnoho lidí postaráno tak, jak by mìlo bıt.“

V tu dobu také zemøelo nejvíce lidí. Spisovatelka si myslí, že to mùže bıt i tím, že se v Británii šíøila nakažlivìjší mutace. V lednu už podle Pekárkové britskı zdravotnickı systém jen obtížnì odrážel nápor covidovıch pacientù. „Ale jinak jsem pøekvapená, jak dobøe místní zdravotnictví funguje.“

Ztrácejí bìhem pandemie Britové smysl pro humor? Jak se zmìnili mezilidské vztahy? A jak vìøí Britové, že se z krize brzy dostanou? I o tom byla v Rozstøelu øeè se spisovatelkou žijící ve Spojeném království Ivou Pekárkovou.

Football news:

Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it