Czech Republic

Byly to nervy. Buďme rádi, že soupeř nám gól nedal, přiznal Kotal

U lavièky nemusel nervóznì pøešlapovat, pokud by jeho mužstvo promìnilo aspoò polovinu vyloženıch šancí.

„Soupeø si pak mùže vytvoøit jednu a o body pøijdete,“ pøemítal.

Až na jednu situaci v samém závìru jste soupeøe do nièeho nepustili. Máte vedle vítìzství i radost z toho, jak jste utkání zvládli?
Jenže to je právì ta jedna šance. My jsme mìli minimálnì tøi ètyøi vyložené, ale promìnili jsme jen jednu. To je pak tìžké. I když se soupeø jen brání, tak jednou nám gól dát mohl. Musíme bıt rádi, že se mu to nepodaøilo.

Když se vaši hráèi nemohli pøes hodinu prosadit, nemìl jste obavy, jak to dopadne v závìru?
Dokud zápas není rozhodnutı, tak je samozøejmì máte. I za stavu jedna nula to jsou nervy. Mùžete udìlat chybu a že my jsme jich v minulıch zápasech udìlali hodnì. Jsem rád, že jsme udrželi nulu, že pøišla s návratem Èelùstky. Vìøím, že nám to pomùže.

Ukázalo se, jak je Èelùstka pro tım dùležitı?
My jsme takového zkušeného hráèe potøebovali, proto pøišel. Ale ještì bychom potøebovali, aby se nám uzdravili další hráèi.

Podobnì jako v tıdnu v evropském poháru proti Celtiku Glasgow nastoupili v útoku Juliš s Karlssonem. Splnili to, co jste od nich chtìl?
Kdyby promìnili ty své šance, byl bych spokojenı. Oba šli sami na bránu, ale nic. Nakonec se pak postarali o ten jedinı náš gól.

Kvùli zranìní Hancka a trestu Pavelky jste od zaèátku nasadil do støedu zálohy Souèka. Jak se vám jeho vıkon líbil?
Pro naše hráèe, kteøí tolik nenastupují, je problém, že se nemají kde rozehrát, když soutìž béèka byla pøerušena. Pak musí naskakovat do zápasù a je to pro nì tìžké, když se od nás èeká jen vítìzství. S Marešem to mìl v soubojích složité, on je v nich nepøíjemnı, ale jsem rád, že to celkem zvládl.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years