Czech Republic

Bylo tu mělké moře plné žraloků, líčí pravěk hradecký paleontolog

Dinosaury jste fascinován od dìtství. Ještì vás to nepustilo?
Nikoli, dokonce bych øekl, že mùj zájem je ještì intenzivnìjší. Do znaèné míry je to dáno i tím, že dnes jsou vısledky vìdeckého vızkumu z celého svìta dostupné mnohem snadnìji a rychleji, a to díky internetu. Pokud máte pøístup k novım vìdeckım studiím, mùžete držet krok s nejnovìjším vıvojem. A s tím souvisí i ten druhı hlavní dùvod - dnes žijeme v éøe mnoha prùlomovıch objevù a zjištìní a to se tıká také dinosauøí rozmanitosti, jejich poètu, anatomie, fyziologie a tøeba i ekologie. Jednoduše øeèeno, za poslední roky se o nich dozvídáme víc, než se ještì pøed pùl stoletím zdálo bıt vùbec možné.

Za bìžnıch okolností se vìnujete pøednáškám pro dìti i dospìlé a dalším èinnostem popularizujícím vìdu. Jak se do vaší práce promítl koronavirus, respektive opatøení proti jeho šíøení?
Samozøejmì negativnì, což ukazují i prostá èísla. V roce 2019 jsem mìl asi ètyøicet veøejnıch pøednášek, o rok pozdìji jen sedm. Nyní se situace tím, jak se instituce postupnì pøesouvají na platformu on-line pøednášek, trochu zlepšuje. Zatím jich mám domluveno jen na letošní bøezen tolik co za celı loòskı rok.

Vladimír Socha

Hradeckı paleontolog, autor øady knih a odbornı pracovník hvìzdárny, pokraèuje v popularizaci vìdy a pracuje na další knize, kterıch vydal už patnáct. Ta poslední se vìnovala evropskım dinosaurùm. Devìtatøicetiletı Vladimír Socha svìt pravìkıch zvíøat rád pøibližuje i dìtem v mateøskıch školách.

Dá se srozumitelnì popsat, jak vypadal náš region v pravìku?
Záleží na tom, které konkrétní období máte na mysli. Samozøejmì to tu nevypadalo stejnì pøed 500 èi pøed 50 miliony let. Vybral bych dobu pøed zhruba 90 miliony let, kdy tu v období pozdní køídy dominovalo mìlké moøe plné žralokù, moøskıch plazù mosasaurù, obøích ryb, želv a mnoha dalších fantasticky vypadajících tvorù. V té dobì žili na našem území i dinosauøi, ale ti se vyskytovali pouze na izolovanıch ostrovních pevninách.

A co možnosti novıch objevù ve vıchodních Èechách? Podaøí se podobnı jako ten u Èerveného Kostelce, kde se našel první fosilní otisk stopy dinosaura na území Èeské republiky?
V lomu U Devíti køížù u Èerveného Kostelce bylo objeveno nìkolik dalších fosilních otiskù stop, které mohly patøit ještì neznámım dinosaurùm z období triasu. U Chocnì byl zase v roce 1880 objeven jedinı èeskı ptakoještìr známı podle kosterních fosilií a pojmenovanı Cretornis hlavaci. U Srnojed nedaleko Pardubic roku 1893 objevil paleontolog a geolog Jahn fosilii patøící možná dinosaurovi. Dodnes ale nevíme, odkud pøesnì ji mìl a kterému obratlovci mohla patøit. Do budoucna je urèitì možné v sedimentech Èeské køídové pánve nìjaké dinosauøí fosilie objevit, bude to ale nejspíš otázka šastné náhody.

Pokud bych se chtìl ve vıchodních Èechách vydat po stopách pravìku, která místa byste mi doporuèil?
Nejspíš zmínìné bıvalé lomy mezi Chocní a Záøeckou Lhotou, pískovcovı lom U Devíti køížù, labskı bøeh v Srnojedech, ale také nìkteré lokality u Jièína. Záleží hlavnì na tom, jaké fosilie hledáte - jinde se budete rozhlížet po relativnì poèetnıch schránkách druhohorních moøskıch mìkkıšù a jinde zase po extrémnì vzácnıch fosiliích tehdejších suchozemskıch obratlovcù, jako byli tøeba i ptakoještìøi a dinosauøi.

Je velmi nepravdìpodobné, že by se epidemie rozšíøily tak rychle a smrtelnì, aby vyhubily dinosauøí populace vzdálené tisíce kilometrù.

Vladimír Socha paleontolog

Možnost, že dinosaury mohla vyhubit pandemie, byla oznaèena za omyl paleontologa R. T. Bakkera. V èem se mılil?
Bakker se domníval, že dinosaury mohly vyhladit pandemie nemocí, které roznesly migrující populace dinosaurù mezi vıchodní Asií a Severní Amerikou na konci køídového období. Samozøejmì je možné, že jakési vlny epidemií tehdy vznikaly, urèitì ale nebyly pøíèinou vyhynutí dinosaurù. Pro to nejsou žádné fosilní doklady, aèkoliv takové by se ani nemusely dochovat. Je velmi nepravdìpodobné, že by se epidemie rozšíøily tak rychle a smrtelnì, aby vyhubily dinosauøí populace vzdálené tisíce kilometrù. Tehdy samozøejmì nebyla žádná letecká ani jiná doprava, která by nìco takového umožnila. Dùkazy, že hlavní pøíèinou byl dopad planetky na konci køídy, jsou velmi pøesvìdèivé.

Má vìda poznatky o nemocech pravìkıch zvíøat?
Ano, ale jen ty pøímo zjistitelné z jejich fosilií. Obvykle se proto vychází z patologickıch stop na kostech, které ukazují, že mnozí dinosauøi trpìli kostními nádory, zánìty kostní døenì, ale i pøítomností krevních parazitù. Nedávno byl dokonce objeven první pøípad zhoubného kostního nádoru u rohatého dinosaura rodu Centrosaurus.

Jaké jsou poslední novinky ve svìtové paleontologii?
Tìch je velké množství a já si troufnu zmínit nìkolik jen z kategorie „dinosauøí“ paleontologie - napøíklad objev jednoho z nejvìtších známıch dinosaurù na území argentinské Patagonie. Pøesné míry zatím neznáme, ale bylo to zvíøe o hmotnosti nejménì 70 tun. Poprvé také byla u fosilie (u vıvojovì primitivního èínského dinosaura rodu Psittacosaurus) identifikována a popsána kloaka, tedy spoleènı tìlní vıvod u kteréhokoliv druhohorního dinosaura. A do tøetice - poprvé byla identifikována velmi malá mláïata tyranosauridních teropodù, tedy obøích dravıch dinosaurù. A tak by se dalo pokraèovat ještì dlouho.

Jaké jsou nejèastìjší mıty èi omyly tıkající se dinosaurù a pravìku?
Z mnoha bych vypíchl opìt jen nìkolik. Napøíklad tvrzení, že ptakoještìøi a moøští plazi (jako jsou plesiosauøi a mosasauøi) patøili mezi dinosaury. Ve skuteènosti tvoøí vlastní vıvojové skupiny od dinosaurù èasto evoluènì znaènì vzdálené. Dinosauøi také nebyli ještìøi, jak je èasto uvádìno i v médiích. Jejich jméno sice v doslovném pøekladu znamená strašnı ještìr, ale od jeho prvního použití pøed 180 lety už jejich vızkum znaènì pokroèil a víme tedy, že mezi ještìry - jako jsou leguáni, ještìrky a varani - skuteènì nepatøili.

Vaše zatím poslední kniha Pravìcí vládci Evropy pojednává o druhohorních dinosaurech žijících na našem kontinentu a údajnì je u nás první, která se tématem zabıvá...
Ano, je to pravdìpodobnì první èeská kniha, která se vìnuje exkluzivnì pouze evropskım dinosaurùm. Mìla by ètenáøùm dokázat, že i když nejznámìjší druhy dinosaurù pocházejí ze Severní èi z Jižní Ameriky a Asie, také náš svìtadíl má v tomto ohledu hodnì co nabídnout. Ètenáøe asi pøekvapí, že už známe více než 200 druhù evropskıch dinosaurù, mezi nimi byli také charismatiètí obøí predátoøi, gigantiètí dlouhokrcí sauropodi i rozmanití ptakopánví dinosauøi takøka všech tvarù a velikostí.

Nakolik jsou pøírodní vìdy obecnì a paleontologie konkrétnì perspektivními obory?
Opìt záleží, jak se to vezme. Z hlediska budoucnosti vızkumu žijeme doslova ve zlaté éøe paleontologie, protože už máme k dispozici nesmírnì vıkonné a moderní pøístroje, které pomáhají odhalit množství novıch informací. Døíve nemyslitelné objevy mìkkıch tkání, proteinù, otiskù kùže a peøí nebo diagnostika skrytıch interních chorob dinosaurù, to vše už je dnes samozøejmostí. A pøibıvá také objevù na novıch místech, žije nejvíc paleontologù v historii, takže jde podle mého názoru o obor velmi perspektivní. Jiná je samozøejmì otázka regionálního financování a uplatnìní absolventù takto zamìøeného studia, ale o tom nemohu mluvit zasvìcenì.

Kroužek pro dìti sice už nìjakou dobu nevedete, ale vzpomenete si aspoò, zda jste potkal podobného nadšence, jako jste byl vy sám v jeho vìku?
Již šest let neuèím, pracuji na plnı úvazek na hradecké hvìzdárnì, ale na ty pøíjemnì strávené chvíle pøi sbìru zkamenìlin pod Rozárkou samozøejmì rád vzpomínám. Objevilo se tam nìkolik chlapcù i dívek, kteøí byli do vızkumu dinosaurù dost zapálení, ale ti dnes už jsou mladımi dospìlımi a myslím si, že je to pustilo. To se stane 99 procentùm dìtskıch zájemcù o dinosaury. Jen obèas se objeví aberantní (odchylnı - pozn. red.) jedinec, kterı si tento zájem pøenese do dospìlosti. Nemusíme chodit daleko (úsmìv).

Jak jste se ocitl na hvìzdárnì, kde pùsobíte jako odbornı pracovník?
V roce 2008 jsem zaèal na hradecké hvìzdárnì obèas pøednášet. To prostøedí mì velmi zaujalo a postupnì jsem se rozhodl vzdìlávat se také v oboru astronomie. V roce 2012 už jsem si sám zkusil provázet školní vıpravy a o rok pozdìji jsem se oficiálnì stal lektorem. Základem každého programu u nás je samozøejmì astronomie, ale naše instituce popularizuje všechny pøírodovìdné obory, proto se snažím vnést do našich programù i trochu té biologie, paleontologie a geologie.

Jak spolu tyto obory souvisí?
Kupodivu existuje docela silné pojítko mezi paleontologií a astronomií, tím je vliv mimozemskıch událostí a pohyby planety Zemì na vıvoj života v geologické minulosti. Struènì øeèeno pohyby Zemì, sklon její rotaèní osy, rychlost otáèení a zejména pak kolize s mimozemskımi tìlesy jsou pro pozemskı život už po miliardy let nesmírnì dùležité a do znaèné míry urèující. Staèí zmínit katastrofickou srážku s planetkou, která na konci køídy zpùsobila poslední hromadné vymírání druhù.

Spolupracujete i s ilustrátory pravìkıch zvíøat. Co jim radíte, kde dìlají chyby a co je na jejich tvorbì nejt잚í?
Mám to štìstí, že spolupracuji s nejlepšími v oboru - zejména s Vladimírem Rimbalou a Petrem Modlitbou. Tìm urèitì nemusím nìjak systematicky radit a vıraznì je opravovat. Obèas samozøejmì nìjakou anatomickou drobnost zdùrazním, ale oni si dokážou samostatnì dohledat vizuály pùvodního kosterního materiálu, na jejichž základì už pak umí podobu daného zvíøete zpracovat velmi preciznì. Nejt잚í na jejich tvorbì je asi zachycení atmosféry celé pravìké scény.

Pracujete na nìjaké nové knize?
Ano, bude to velmi krásnì ilustrovaná kniha s množstvím detailních a fascinujících informací o rekordech, kuriozitách a zajímavostech ze svìta dinosaurù. Vıtvarníkem je Vladimír Rimbala a knihu vydá nakladatelství Kazda na podzim letošního roku.

Football news:

Ceferin on the withdrawal of the Premier League clubs from the Super League: We are once again united and moving forward together
Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League