Czech Republic

Bulharský prodejce zbraní odmítá, že by munice z Vrbětic mířila na Ukrajinu

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana nebyl útok ve Vrbìticích namíøen proti Èeské republice, ale proti bulharskému odbìrateli zbraní. Podle nìj munice vybuchla pøedèasnì. „Byl to útok na zboží, které patøilo bulharskému zbrojaøi,“ øekl též èeskı premiér Andrej Babiš

„V období mìsícù pøed vıbuchy v Èeské republice, bìhem nich a nejménì jeden rok po nich spoleènost EMCO neuskuteènila a ani neplánovala pøepravit majetek z dotyènıch skladù, a už do Bulharska, nebo do jakékoli jiné zemì,“ odmítá v tiskovém prohlášení Gebrevova spoleènost EMCO, že by z Èeska hodlala pøevézt munici na Ukrajinu. 

Spoleènost tvrdí, že „doposud žádnı vyšetøovací orgán nepožádal EMCO o poskytnutí informací v této záležitosti“. Je ale ochotná na vyšetøování spolupracovat.

„Pøedpoklady o motivech a pøíèinách vıbuchù musí bıt objasnìny èeskımi vyšetøovacími orgány. Jak je patrné z dosud provedenıch veøejnıch prohlášení, øada z nich je rozporuplná a nìkterá se dokonce vzájemnì vyluèují,“ dodala.

Podle bulharskıch médií EMCO podepsala roce 2014 s ukrajinskou vládou kontrakt na dodávky dìlostøelecké munice. Vysoce postavenı ukrajinskı bezpeènostní èinitel potvrdil Rádiu Svobodná Evropa, že Kyjev v roce 2014 usiloval o Gebrevovu pomoc v boji proti proruskım silám na vıchodì Ukrajiny.

„Tento podnikatel, kterı byl údajnì otráven ruskımi zpravodajskımi službami, hledal takovou munici v zemích bıvalé Varšavské smlouvy. A nejlepším místem pro jejich tranzitní skladování pøed odesláním na Ukrajinu byla opravdu Èeská Republika,“ sdìlil stanici bıvalı zástupce šéfa ukrajinské tajné služby SBU Viktor Jahun. „Po vıbuších mìly jak èeské zpravodajské orgány, tak my sami podezøení, že to nemusela bıt náhoda,“ dodává.

Podezøelá otrava

V dubnu 2015 se Gebrevovi náhle udìlalo špatnì. Následující den upadl do kómatu. Zdravotní potíže podobného ražení mìl i jeho syn a další èlen vedení spoleènosti. Lékaøi zjistili, že byl otráven. Gebrev se nicménì pozdìji zotavil.

Bulharské orgány v té dobì netušily, co mohlo bıt zdrojem náhlého zhoršení jeho zdravotního stavu. Pøípad otevøely o tøi roky pozdìji s tím, že byl otráven zøejmì stejnou látkou, kterou mìli použít ruští agenti proti dvojitému agentovu Sergeji Skripalovi v roce 2018. Z pokusu o vraždu obvinily tøi rusky mluvící muže.

Ruskı server The Insider a mezinárodní investigativní skupina Bellingcat tvrdí, že nalezly dùkazy, že jeden z podezøelıch byl èlen ruské vojenské rozvìdky GRU známı pod falešnım jménem Sergej Vjaèeslavoviè Fedotov. V roce 2015 pobıval v Bulharsku, o tøi roky pozdìji se objevil i v Británii.

Kromì vıvozù zbraní na Ukrajinu se též spekulovalo, že motivem mohl bıt i vıvoz zbraní syrskım rebelùm. Gebrev i tuto verzi odmítl s tím, že motivem byl zøejmì pokus o pøevzetí jeho firmy konkurentem, kterı si na to najal ruské agenty.

Obchodník se zbranìmi si opakovanì stìžoval, že bulharské orgány neberou celou záležitost dostateènì vážnì. Minulı rok generální prokurátor pozastavil vyšetøování, což vzbudilo údiv v Bulharsku i zahranièí.

„Nejnovìjší poznatky v Èeské republice znovu vyvolávají otázku: Proè docházelo k systematickému bránìní vyšetøování otravy Gebreva a (vyšetøování) bylo nakonec zastaveno?“ táže se bıvalı bulharskı ministr obrany Bojko Noev, kterı je znám blízkım vztahem ke Gebrevovi.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude