Czech Republic

Budu prosazovat, aby od října byly zase povinné roušky, řekl Maďar

Podzimní znovuzavedení nošení roušek s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtìchem ještì neøešil, plánuje o tom však spolu s dalšími epidemiology debatovat. 

Zároveò však tvrdí, že do budoucna budeme muset najít zpùsob, jak s virem existovat. „Musíme zabránit šíøení viru mezi rizikovımi skupinami, jako jsou starší lidé, zbytek populace se nemusí stresovat,“ øekl Maïar v poøadu 20 minut Radiožurnálu. Klíèové je podle nìj s jakımikoliv pøíznaky zùstat doma.

Kdyby se doly zavøely døíve, virus už tam je znovu

Karvinsko, Frıdecko-Místecko, Kutnohorsko a Jihlavsko zùstávají stále ohnisky koronaviru. „Na Karvinsku je situace stabilní, drtivá vìtšina pacientù není napojena na plicní ventilaci, k tomu komunitnímu šíøení tam také nedochází,“ pochvaloval si v pondìlním rozhovoru Maïar. 

To, že se nakazili èlenové prvoligového fotbalového mužstva v Karviné, podle nìj neznamená, že se virus zaèal šíøit komunitnì. Podle jeho informací jeden z trenérù pracuje v OKD, tedy v ohnisku nákazy.

Podle jeho názoru se v souèasnıch ohniscích nákazy nic zásadního neudìlalo špatnì. „Když se má nìco zavøít, napøíklad region, musí k tomu jako podklad existovat data. Kdyby doly OKD byly uzavøeny døíve, už by tam možná ten virus byl zpátky,“ tvrdí.

„Zavírat takhle velkı podnik, kterı to nemusí ustát, kvùli bezpøíznakovım nebo lehkım nákazám, to není adekvátní. Pokud mluvíme o tom, že ten virus se zaèlení mezi sezónní respiraèní nákazy, tak se ho nemusíme bát a není tøeba drakonickıch opatøení,“ øekl epidemiolog.

V Chorvatsku hlásili rekordní poèet nakaženıch

„Bulharsko je teï takové, že nemáme jistotu, jak se to bude vyvíjet dál,“ komentoval Maïar situaci v zemi, která je nyní na seznamu zemí pro Èechy oznaèená jako zelená, tedy bezpeèná pro cestování. 

Poèet nakaženıch stoupl i v Chorvatsku, které v sobotu ohlásilo nejvyšší nárùst od zaèátku epidemie. Zavedli však preventivní opatøení a podle Maïara není tøeba panikaøit. „Ty pobøežní, ménì osídlené oblasti tolik rizikové nejsou,“ tvrdí. Doporuèuje dùkladnì dodržovat rozestupy a upozoròuje na to, že napøíklad v Chorvatsku stále platí vevnitø povinnost nosit roušku.

„Uzavøené prostory pøedstavují riziko. Z epidemiologického pohledu je lepší cestovat svım vlastním vozem,“ radí. Mìli bychom zároveò myslet také na to, že v hotelech na dovolené mùžeme potkat mnoho lidí z rùznıch zemí. Doporuèuje se s nimi nijak nedružit.

Football news:

Parejo and Coquelin has gone from Valencia to Villarreal
Coca: The win over Liverpool had a good impact on us. It is not easy to beat the European champion and the Premier League twice
Giovane Elber: Lewandowski is better than Messi now. Lionel is a genius, but this year Robert is unattainable
The head of the Belarusian Tribune was detained in Minsk. Max, we're with you
Karl-Heinz Rummenigge: FIFA is seriously thinking about awarding the Golden ball. I want Lewandowski to win
One Barca player among those starting the pre-season has contracted a coronavirus
Malinovsky settled in Italy: after the quarantine, he scored against Lazio and Juve, ahead of Mertens, Higuain and De Ligt in the ranking of the best players in Serie A