Czech Republic

Budeme cestovat? Švédové se bojí, že budou považováni za zdravotní riziko

Vyjmutí Švédù z otevírání hranic v severní Evropì, která se vzpamatovává z koronavirové pandemie, by bylo politickım rozhodnutím a nebylo by ze zdravotního hlediska opodstatnìné, prohlásila v úterı podle agentury Reuters šéfka švédské diplomacie. Podle Reuters panují jinde v severském regionu obavy, že vpuštìní švédskıch turistù by zvıšilo riziko novıch infekcí.

Více než 4 000 Švédù, které v koronavirové krizi zvolilo volnìjší pøístup k restrikcím než vìtšina evropskıch zemí, už s nemocí covid-19 zemøelo. Je to témìø ètyønásobek celkového poètu zemøelıch ve všech ostatních severskıch státech. Lindeová ale zdùraznila, že choroba postihla hlavnì Stockholm a pøíhranièní regiony jsou mnohem ménì zasaženy.

Zprávu, že Kypr nepovolí pøímé lety ze Švédska, až se 9. èervna otevøe, zatímco lety z Norska, Dánska a Finska možné budou, obšírnì rozebírala švédská veøejnoprávní televize SVT s titulkem „Švédové budou mít stopku, až se Kypr otevøe“.

Lindeová upozornila, že EU kladla dùraz na nediskriminaci pøi otvírání hranic. „Myslím si, že politici v každé zemi by mìli vzít v úvahu také dlouhodobé dopady, než pøijmou velmi politicky motivovaná rozhodnutí,“ øekla ministrynì.

Švédsko své hranice sousedùm neuzavøelo. Stejnì tak na rozdíl od ostatních zemí nepøijalo tvrdá protiepidemická opatøení a nechalo otevøenou vìtšinu škol i napøíklad bary èi restaurace.

V posledních dnech v zemi rostl poèet úmrtí na covid-19, což vyvolalo pochybnosti o úèinnosti švédského liberálního „experimentu“.  Podle portálu ourworldindata.org minulı tıden mìlo Švédsko v pøepoètu na milion obyvatel v prùmìru nejvíce obìtí koronaviru na svìtì. 

Sousední státy vyjednávají o uvolnìní hranic

Se sousedy o znovuotevøení hranic nyní vyjednává dánská vláda a pøíslušnı plán by mìla oznámit tento tıden.

„Urèitì si nemyslím, že bychom s otevøením hranice s Nìmeckem mìli èekat na to, až budeme moci ospravedlnit otevøení hranice se Švédskem,“ øekl tento mìsíc šéf tamní opozièní Liberální strany Jakob Elleman-Jensen. „Pokud není ze zdravotního hlediska bezpeèné otevøít hranice se Švédskem, Švédové by mìli zùstat doma, zatímco Nìmce sem pustíme,“ dodal dánskı politik.

O uvolnìní omezení cestování z ostatních severskıch zemí uvažuje také Norsko. Finsko chce zachovat kontroly na svıch hranicích do 14. èervna.

Finská ministrynì vnitra Maria Ohisalová tento mìsíc øekla, že restrikce v cestování by mohly bıt zrušeny vùèi nìkterım sousedùm, ale epidemickou situaci ve Švédsku oznaèila za znepokojivou.

Samotná švédská vláda ovšem doporuèuje lidem necestovat do zahranièí nejménì do 15. èervence, pokud to není zcela nezbytné.

Football news:

Maguire on the draw with Southampton: We controlled the game and did enough to win
Maradona could become the face of the world Cup-94 for 100 million dollars. Diego refused – the contract required him to take American citizenship
Benzema scored his 19th La Liga goal. Messi Has 22
Belotti is the first Torino player in 43 years to score at least 15 goals in two consecutive seasons
Martial became the tenth Manchester United player to score 50 goals in the Premier League
Atletico and Sevilla entered the Champions League, Villarreal lost chances
Annibale Frossi – the forgotten legend of Inter. Played in huge glasses, scored at the Hitler Olympics and narrowly escaped the war in Ethiopia