Czech Republic

Budějovická budoucnost: Modrý místo Prospala, tým posílí Gulaš či Pech

Budìjovickı odchovanec a místní rodák na konci února oslaví padesátku, hráèskou kariéru uzavøel v roce 2012, od té doby trénuje v Americe. „Obì strany jsou dohodnuté,“ potvrdil pro MF DNES zdroj redakce, kterı je dobøe seznámenı s dìním v klubu.

Generální manažer Motoru Stanislav Bednaøík zatím nechtìl bıt konkrétní. „Smlouvu s ním podepsanou nemáme,“ uvedl.

Když však stávající kouè Prospal v prosinci stvrdil svùj konec po této sezonì, jméno Modrého bylo na seznamu vedení budìjovického klubu mezi možnımi nástupci hodnì vysoko.

Extraligovı nováèek by tak pokraèoval v americkém stylu, kterı v klubu zaèal Prospal. Zároveò však znovu riskuje. Modrı totiž nikdy nevedl tım dospìlıch.

V organizaci tımu NHL Los Angeles Kings si rychle získal silnou pozici, aktuálnì vede tım do 18 let a pùsobí i jako asistent u šestnáctky. Pøedchozí tøi sezony figuroval jako asistent na farmì Kings v AHL u celku Ontario Reign.

U mládeže úspìšnı kouè odehrál v nejlepší hokejové lize svìta 13 sezon, ve kterıch nastoupil k úctyhodnım 753 zápasùm. Hráèskıch zkušeností má na rozdávání, ale trenérská štace na jihu Èech pro nìj bude velkou premiérou.

To je i dùvod, proè klub uvažuje o obnovení pozice sportovního manažera. Dùležité také bude, kdo bude souèástí realizaèního tımu.

Sám Modrı si jistì uvìdomuje, že pùjde o zásadní zmìnu. Tlak, oèekávání, ale i styl hokeje v èeské extralize. S tím vším si bude muset novı kouè Motoru rychle poradit. Ani samotnı návrat ze zámoøí do Èech není jen tak. Zøejmì i proto se pøed koneènım potvrzením dùkladnì rozmıšlel.

Jaroslav Modrı byl v hledáèku Motoru už pøed tøemi lety, kdy byl nakonec zvolen jako hlavní trenér Václav Prospal.

Spolehlivı obránce po zaèátcích v Budìjovicích odešel do zámoøí v roce 1992. S vıjimkou vıluky v sezonì 1994/95 a jednoho roku v Liberci strávil v Severní Americe 16 let. V NHL vystøídal šest klubù. Po návratu zamíøil znovu do Liberce, poslední tøi roky odehrál v Plzni.

Milan Gulaš

Milan Gulaš

Lukáš Pech se pøipravuje se Spartou na novou sezonu.

Lukáš Pech

Nového kouèe èeká ve spolupráci s vedením skladba nového tımu, kterı bude chtít vıraznì vylepšit vısledky Jihoèechù z aktuální sezony, kdy jsou Èeské Budìjovice s vıraznou ztrátou na poslední pøíèce tabulky.

Klíèovı mùže bıt Modrého vztah s nejvìtší posilou Milanem Gulašem. Reprezentaèní útoèník by se po sezonì mìl vrátit domù. I pro nìj platí stejná vazba k Èeskım Budìjovicím - rodák, odchovanec, jenž má v krajském mìstì zázemí. „Také s Gulašem už je klub domluvenı,“ doplnil zdroj redakce.

Hvìzdná posila jako cesta k naplnìní kasy

Zápisník Petra Lundáka

Dobrého krizového manažera a stratéga by si zvláštì v této dobì pøála mít nejedna firma. Hokejovı Motor ho, zdá se, má - Stanislava Bednaøíka. Když v roce 2018 nedokázal kouè Marian Jelínek s velmi silnım kádrem postoupit do vytoužené extraligy, zaèala podpora klubu klesat. Šéf Motoru tak ohlásil, že mužstvo povede Václav Prospal. Chlap, kterı Èeské Budìjovice do extraligy už jednou jako hráè dostal a na kterého tu nikdo nedal dopustit. Geniální tah. Za permanentkami se pak jen zaprášilo.

Stanislav Bednaøík

Stanislav Bednaøík

A dnes? Skoro stejná situace. Fanoušci nejsou spokojení s vısledky, ale hlavnì na stadion vùbec nemohou. I proto øada z nich bude hodnì dlouho zvažovat, jestli na jaøe èi v létì zase utratí tisíce korun. To urèitì Stanislav Bednaøík moc dobøe ví. Musí tak vytáhnout další eso. Milan Gulaš by mohl stejnì jako Václav Prospal pøitáhnout lidi, ale hlavnì naplnit i klubovou kasu. Bednaøíkovi to musí vyjít, protože v pøípadì nezdaru už jinı trumf asi najde jen tìžko.

Generální manažer klubu to nepotvrdil. „Ani s Milanem smlouvu podepsanou nemáme,“ zmínil Bednaøík. Gulašùv návrat však už døíve nerozporoval. „Existuje urèitá pravdìpodobnost, že by u nás pøíští rok hrál. Je v Budìjovicích doma, už má nìjakı vìk a mùže cítit touhu návratu domù. V tom má náš klub obrovskou vıhodu. Ale Milan má v Plzni podepsanou smlouvu i pro pøíští sezonu,“ øekl v pondìlním rozhovoru pro MF DNES.

Právì platné hráèské smlouvy jsou pro obì strany zavazující. Do jejich konce k 30. dubnu jsou s informacemi zpravidla zdrženlivé. Jasno bıvá však už daleko døív.

Gulaš by mìl obléknout dres Motoru po devíti letech, pøi kterıch pùsobil v ruském Magnitogorsku, poté ètyøi sezony ve švédském Färjestadu a poslední ètyøi sezony vede jako kapitán Plzeò. Tøikrát po sobì navíc ovládl kanadské bodování extraligy, v posledních dvou letech byl i nejlepším støelcem.

Jihoèeši by získali lídra kabiny, skvìlého útoèníka a tolik zmiòovaného rozdílového hráèe. Vezme 35letı Gulaš s sebou i dalšího bıvalého budìjovického forvarda Tomáše Mertla? O tom se zatím jedná.

Na prvního centra má Motor políèeno jinde. Od nové sezony by mìl v klubu pùsobit Lukáš Pech, forvard Sparty Praha. Pechovi je sice 37 let, ale stále se drží v nabitém kádru prùbìžnì vedoucího celku tabulky extraligy. Bıvalı reprezentant si zahrál Ligu mistrù, s Karlovımi Vary slavil neèekanı titul a v èeské lize odehrál takøka 800 zápasù. K jeho angažování se Bednaøík vyjádøit nechtìl.

Gulaš s Pechem jsou zárukou pravidelného pøínosu bodù. Bìhem odehranıch 36 zápasù jich dohromady nasbírali 72 - Gulaš 42 (12+30), Pech 30 (7+23).

Football news:

Jordan Henderson will miss at least 4-6 weeks due to a groin injury
Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed