Czech Republic

Bublina chrání, byť ne dokonale. Tenistky si váží pražské šance

Pro vysokou blondınku s rouškou na tváøi, která se u Vltavy pøipravuje na betonovı grandslam US Open, byly v areálu vymezené jiné zóny než pro úèastnice antukového Prague Open 2020.

WTA prožívá druhı tıden svého vzkøíšení po koronavirové pauze. Po premiéøe v Palermu se èást cirkusu pøesunula do èeského hlavního mìsta. A zdokonaluje bublinu, v níž se snaží ochránit sportovkynì, jejich tımy, rozhodèí èi sbìraèe. Stále se rozvíjející soubor opatøení má zamezit zavleèení a šíøení choroby v èásteènì uzavøené skupinì lidí a opìt umožnit fanoušky hojnì sledované soupeøení o body, odmìny a trofeje.

Spoleèenskı odstup je na akci zaklínadlem, jak v lehké nadsázce øíká její mluvèí Karel Tejkal, prùvodce zákulisím.

Pøístup do nìj mají pouze hráèky a jeden až dva èlenové jejich doprovodu. Žádní diváci, žádní reportéøi.

MF DNES smìla dovnitø nahlédnout jen na vıslovné pozvání poøadatelù, protože kvóta pro hosty tenistek nebyla úplnì vyèerpána.

Zatímco na bìžném Prague Open panuje èilı ruch, v bublinì panuje klid. Žádné tlaèenice, fronty a burácení publika.

Když slièná Kanaïanka Eugenie Bouchardová na centrkurtu pøekvapivì zdolala nasazenou Rusku Veroniku Kudìrmìtovovou 6:0, 6:3, odpovìdìla reportérovi ÈT na pár otázek do mikrofonu nasazenému na tyè. Pøijala gratulaci od nedávno najaté trenérky Rennae Stubbsové, naèež se obì naprosto nerušenì vydaly do šatny.

Žádné žádosti o podpisy a selfíèka. Skoro prázdná tribuna s modrımi sedaèkami. Všechny tváøe podle pøedpisù zakryté, což platí i pro Lucii Šafáøovou, jež v Praze pomáhá ruské kamarádce Nastì Pavljuèenkovové. V restauraci stolky s rozestupy a omezenım poètem židlí. Nová doba, nová realita.

Eugenie Bouchardová

Eugenie Bouchardová

Patøí do ní nádoby s dezinfekcí na každém rohu a velké tabule s pouèením o covidu-19 v angliètinì, stejnì jako mìøení teploty u vchodu a pravidelné testování nejen tenistek, kouèù, turnajového personálu, ale také zamìstnancù hotelu, šoférù èi televizních komentátorù.

Øeditel turnaje David Trunda takøka neustále trne, nebo mu nìkolikrát dennì chodí z laboratoøe vısledky. Nikdy neví, zda bude pøíští várka èistá. I proto tvrdí: „Pøistupujeme k organizaci s nejvyšším respektem a pokorou. Vydechneme si snad až v nedìli.“

Podobnì jako tøeba NHL a NBA v zámoøí se WTA uèí, jak vyladit režim, v nìmž mùže sportovní podnikání v trudné dobì znovu bìžet.

Podmínky se pøitvrzují. Hráèky dostávají od šéfù dùrazná doporuèení. Vìtšina z nich si uvìdomuje, že jedna lehkovážnost mùže køehkı systém vážnì nabourat.

Podle Tejkala neznamená jeden pozitivní nález okamžité ukonèení klání. Neveøejnı manuál WTA poèítá s rùznımi variantami. Pøesto Bouchardová, populární veteránka Barbora Strıcová, která se v pondìlí odhlásila z US Open, nebo turnajová jednièka Simona Halepová opakují, jak si váží pøíležitosti znovu naplno soutìžit. A že by si ji nemìly hloupì pokazit.

„Tady v Praze se cítím bezpeènì, proto jsem se rozhodla vrátit na okruh. Jsem šastná, že tu mùžu bıt, a doufám, že další šance budou následovat,“ pronesla Halepová.

Aby se riziko co nejvíc snížilo, uklízecí èety dezinfikují kurty po každém utkání a auta po každé jízdì. Tøebaže je úplná jistota nedosažitelnou utopií, WTA Tour se pokouší pøežít.

Jsou ovšem živly, pøed nimiž Prague Open žádná bublina neochrání. Stejnì jako døív totiž dìní na otevøenıch kurtech zásadnì ovlivòuje poèasí.

V pondìlí na Spartì nejprve v ukrutném vedru prasklo nìkolik plechovek s míèi - jako by se i žluté koule tìšily zpátky do provozu.

A odpoledne program vıraznì narušil prudkı d隝.

Kdyby ale tenistky zápolily jenom s tìmito tradièními nesnázemi, asi by si nestìžovaly.

Football news:

Tottenham's goal was less than the norm by 5 cm. Mourinho on the match with Shkendiya-79
Bayern broke a 22-match winning streak by drawing with Sevilla in regular time
President of Atletico about Suarez: we are happy to have one of the best scorers in Europe with us
Milan has not lost 16 matches in a row - 12 wins and 4 draws. Next in the Europa League - Rio Ave
Alabai pushed Rakitic, but it wasn't enough for a penalty. Ex-referee Andujar Oliver about the European super Cup game
The referee cancelled out Bayern's goal against Sevilla after VAR. Lewandowski was out of the game
Mostovoy about the departure of Rostov: Money debauchery plays a cruel joke. Maccabi knocked out the millionaires