Czech Republic

Brutalita běloruské policie roste. Údajně zatkla koordinátory protestů

Agentura Belta ve støedu ráno bez bližších podrobností napsala, že byl zadržen muž, kterı si v šestnáctém patøe hotelu Belarus pronajal pokoj. Z toho pak údajnì koordinoval akce. Øídil prı tøi muže, kteøí dávali pokyny stovkám dalších lidí, s nimiž byli spojení.

Od nedìlních voleb vycházejí v Bìlorusku do ulic tisíce demonstrantù nespokojenıch s Lukašenkovou vládou a odmítajících jeho zøejmì zmanipulované vítìzství. Prezident však dal jasnì najevo, že je odhodlán udržet si úøad s nasazením „všech prostøedkù“. 

Bìhem prvních dvou nocí protestù bylo pøi rozhánìní davù zranìno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na pìt tisíc lidí. Údaje z noci na støedu zatím nejsou známé.

Podle stále pøedbìžnıch vısledkù ústøední volební komise volby s úèastí více než 80 procent volièù vyhrál Lukašenko se ziskem 80 procent hlasù. Termín oznámení koneènıch úplnıch vısledkù ale komise doposud nesdìlila. Podle agentury TASS má lhùtu do 19. srpna.

Celou noc trvaly v Bìlorusku problémy s internetem, podle serveru tut.by byl pøístup èásteènì obnovenı až ráno. Opozice to vnímá jako taktiku úøadù omezit možnost kontaktù mezi lidmi a tímto zpùsobem dosáhnout poèet úèastníkù protestù.

Podle pozorovatelù se zásahy proti demonstrantùm stupòují a jejich tvrdost v noci na støedu ještì pøedèila brutalitu policistù z pøedchozích dvou veèerù. Opìt se objevily snímky zachycující mlácení protestujících obušky a jejich zatıkání.

Situací v Bìlorusku se budou na mimoøádné schùzce zabıvat také ministøi zahranièí Evropské unie. Podle švédské ministrynì Ann Lindeové se jednání uskuteèní v pátek a hovoøit by se mohlo i o sankcích vùèi Lukašenkovì režimu. Polsko v pondìlí vyzvalo, aby se o povolební situaci v Bìlorusku jednalo dokonce na úrovni premiérù a prezidentù zemí EU.

Brutální zatèení demonstrantù:

Football news:

The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet
Lyon is ready to lower the price of Depay. Now the club demands 25 million euros from Barca
The Oxford bus was blocked for 6 hours due to antiseptic. I had to take a taxi to the match
Alonso went on the bus at half-time against West Brom. Lampard was angry as ever
Zidane on Hazard: It's ready. He has long been concerned about a serious problem, but now everything is fine