Czech Republic

Brusel poslal do Prahy další reakci k Babišovu auditu. Česku hrozí, že bude muset vracet unijní dotace

„EK pøedala dokument èeské stranì, více v tuto chvíli neuvádíme,“ cituje server mluvèí zastoupení komise v Praze Magdalenu Frouzovou. Vyjádøení ministerstva pro místní rozvoj, které vyjádøení pro komisi k její loòské auditní zprávì v kvìtnu poslalo, se zjišuje.

V kvìtnu MMR uvedlo, že EK èásteènì pøistoupila na argumenty èeskıch úøadù k auditu. Auditní zpráva obsahovala 22 zjištìní a komise pìt z nich uzavøela, dvì zrušila, 12 zjištìní nechala otevøenıch zcela a tøi èásteènì, oznámilo tehdy MMR. Èeskou odpovìï pøipravili úøedníci Národního orgánu pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj spoleènì s kolegy z dotèenıch resortù.

Podle zdroje Neovlivní.cz setrvává Evropská komise i v nynìjší reakci na stanovisku, že èeskı premiér je ve støetu zájmù. „Na tom se nic mìnit nebude. Nyní reaguje na to, jak Èeská republika plní doporuèení a zda jsou dostateèná. V nìkterıch pøípadech konstatuje, že ano. Další doporuèení zùstávají dál otevøená,“ uvedl zdroj, kterı je podle serveru obeznámenı s korespondencí.

Loòská zpráva auditorù Evropské komise se zabıvala dotacemi z unijních strukturálních fondù. Možného Babišova støetu zájmù se tıkal i druhı audit zamìøenı na zemìdìlské dotace, jeho koneèné znìní ale dosud nebylo zveøejnìno. Vláda v souvislosti s tímto auditem zažalovala EK u Soudního dvora EU kvùli pozastavení jedné z dotaèních plateb.

Námìstek ministra zahranièí pro øízení sekce právní a konzulární Martin Smolek v kvìtnu po schválení žaloby vládou uvedl, že kabinet chce získat vıklad, zda se na tyto pøípady uplatní èeskı zákon o støetu zájmù. Brusel pozastavil kvùli auditnímu øízení dotace pro Agrofert na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední ètvrtletí roku 2018 a první loòské ètvrtletí.

Kontrolní vıbor Evropského parlamentu vyzval zaèátkem kvìtna Babiše v nezávaznıch doporuèeních, aby odstoupil, nebo pøestal pøes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpoètu, pokud se premiérùv støet zájmù skuteènì prokáže. Babiš tehdy jen zopakoval své stanovisko, že žádnı støet zájmù nemá a že vyhovìl novelizované podobì èeského zákona o støetu zájmù. Doporuèení nechtìl komentovat.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net