Czech Republic

Brusel poslal do Česku další reakci k auditní zprávě o střetu zájmů Babiše

Èesku kvùli tomu hrozí, že pøijde o unijní dotace. Babiš jakıkoli støet zájmù popírá.

„EK pøedala dokument èeské stranì, více v tuto chvíli neuvádíme,“ cituje server mluvèí zastoupení komise v Praze Magdalenu Frouzovou. Vyjádøení ministerstva pro místní rozvoj, které vyjádøení pro komisi k její loòské auditní zprávì v kvìtnu poslalo, zjišujeme.

V kvìtnu MMR uvedlo, že EK èásteènì pøistoupila na argumenty èeskıch úøadù k auditu. Auditní zpráva obsahovala 22 zjištìní a komise pìt z nich uzavøela, dvì zrušila, 12 zjištìní nechala otevøenıch zcela a tøi èásteènì, oznámilo tehdy MMR. Èeskou odpovìï pøipravili úøedníci Národního orgánu pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj spoleènì s kolegy z dotèenıch resortù.

Podle zdroje Neovlivní.cz setrvává Evropská komise i v nynìjší reakci na stanovisku, že èeskı premiér je ve støetu zájmù. „Na tom se nic mìnit nebude. Nyní reaguje na to, jak Èeská republika plní doporuèení a zda jsou dostateèná. V nìkterıch pøípadech konstatuje, že ano. Další doporuèení zùstávají dál otevøená,“ uvedl zdroj, kterı je podle serveru obeznámenı s korespondencí.

Loòská zpráva auditorù Evropské komise se zabıvala dotacemi z unijních strukturálních fondù. Možného Babišova støetu zájmù se tıkal i druhı audit zamìøenı na zemìdìlské dotace, jeho koneèné znìní ale dosud nebylo zveøejnìno. Vláda v souvislosti s tímto auditem zažalovala EK u Soudního dvora EU kvùli pozastavení jedné z dotaèních plateb.

Námìstek ministra zahranièí pro øízení sekce právní a konzulární Martin Smolek v kvìtnu po schválení žaloby vládou uvedl, že kabinet chce získat vıklad, zda se na tyto pøípady uplatní èeskı zákon o støetu zájmù. Brusel pozastavil kvùli auditnímu øízení dotace pro Agrofert na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední ètvrtletí roku 2018 a první loòské ètvrtletí.

Kontrolní vıbor Evropského parlamentu vyzval zaèátkem kvìtna Babiše v nezávaznıch doporuèeních, aby odstoupil, nebo pøestal pøes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpoètu, pokud se premiérùv støet zájmù skuteènì prokáže. Babiš tehdy jen zopakoval své stanovisko, že žádnı støet zájmù nemá a že vyhovìl novelizované podobì èeského zákona o støetu zájmù. Doporuèení nechtìl komentovat.

Football news:

Joseph Blatter: God called Maradona home
The streets of Naples and Buenos Aires are very sad. This day is a tragedy for millions
Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches