Czech Republic

Brněnští lékaři našli způsob, jak léčit onkologické pacienty s covidem

Takoví pacienti jsou bìžnì ohroženou skupinou už v pøípadì jakékoli infekce, pro koronavirus to platí nìkolikanásobnì. Jejich problém øeší až transplantace kostní døenì.

Podle pøednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Jiøího Mayera je u tìchto pacientù prùbìh koronaviru èasto velmi atypickı a bohužel i smrtelnı.

„Ke snížení obranyschopnosti pøispívá nejenom vlastní choroba, ale èasto i protinádorová léèba, která je mnohdy velmi intenzivní a neumožní pacientùm vytvoøení imunitní odpovìdi ani protilátek,“ vysvìtluje Mayer.

Novı zpùsob léèby spoèívá v kombinaci studiemi provìøeného Remdesiviru s hyperimunní plazmou odebíranou dobrovolnım dárcùm, kteøí již koronavirus prodìlali. Po odbìru ji speciálnì zpracují zpracování v Tkáòovém a transfuzním oddìlení FN Brno. Plazma musí obsahovat vysokou koncentraci takzvanıch virus neutralizujících protilátek.

Od zaèátku letošního roku již odborníci novım zpùsobem léèby pomohli 28 pacientùm, kteøí se nakazili koronavirem.

„Byli to nemocní se skuteènì závažnımi hemato-onkologickımi stavy, s rozvinutou chorobou, pøed zahájením intenzivní onkologické léèby, bìhem ní, ale i pøed transplantací kostní døenì nebo po ní. Jednalo se o pacienty s leukémiemi, lymfomy, mnohoèetnım myelomem. Evidujeme i pøípady, kdy mìli nìkteøí dokonce dvì rùzné nádorové choroby. Koronavirus u tìchto pacientù mùže mít velmi atypickı prùbìh s dlouhodobou perzistencí viru, eventuálnì s opakovanou reaktivací,“ vysvìtlil Mayer, proè je potøeba infekci u dlouhotrvajících hemato-onkologickıch chorob zastavit co nejdøíve.

Podle odborníkù z FN Brno nic nebrání, aby kombinace remdesiviru a rekoplazmy mohla bıt prùlomovou léèbou u podobnì vážnì nemocnıch pacientù, u kterıch je velkı pøedpoklad tìžkého prùbìhu infekce koronaviru.

Tvrdí, že je mnohem pravdìpodobnìjší najít možnosti léèby u pøípravkù, které jsou již schválené a provìøené pro toto onemocnìní, než u preparátù s chybìjícími solidními medicínskımi daty.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield