Czech Republic

Britské Tesco dostalo rekordní pokutu. Prodávalo prošlé potraviny

Kromì pokuty rozhodl soud v Birminghamu i o tom, že Tesco musí zaplatit náklady soudního øízení ve vıši 95 500 britskıch liber, což jsou v pøepoètu témìø tøi miliony korun. Informaci pøinesl portál BBC.

Potraviny s prošlou záruèní lhùtou se prodávaly v obchodech v centru Birminghamu a ve ètvrti Bournville, kde má Tesco svùj supermarket ve stanici tamìjšího metra. Tesco prostøednictvím svého mluvèího uvedlo, že podniklo okamžité kroky k nápravì, aby se podobné situace již v budoucnu neopakovaly.

Na Tesco si pøed lety stìžovali pøímo zákazníci, kteøí ve zmínìnıch obchodech nakoupili zboží, u nìhož již uplynula minimální délka trvanlivosti. Tìm musí potravináøská spoleènost Tesco zaplatit jako odškodné každému 170 liber.

„Mrzí nás, že v obchodech Tesco bylo pøed lety v prodeji i malé množství prošlého zboží. Bezpeènost našich zákazníkù je pro nás prioritou. Chceme je ujistit, že se již nemusí v budoucnu podobné nepøíjemnosti obávat. Podnikli jsme øadu opatøení, díky nimž jsou již nyní standardy bezpeènosti a kvality na vysoké úrovni,“ øekl pro portál BBC mluvèí britského potravináøského øetìzce Tesco.

S pokutami bojuje Tesco i v Èesku. Inspektoøi v minulıch letech potrestali tento øetìzec za rozdílné ceny v regálech a u pokladny. Tesco podle kontrolorù slibovalo slevy, ale úètovalo plné ceny. 

Za chyby uložila Èeská obchodní inspekce øetìzci v roce 2018 pokutu ve vıši 2,5 milionu korun, což byla v té dobì nejvyšší sankce mezi všemi potravinovımi øetìzci a dokonce jedna z nejvyšších v historii.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude