Czech Republic

Britská mutace viru může být smrtelnější, řekl Johnson. Vakcína na ni ale platí

Zatímco pøi nákaze pùvodní variantou umíralo v prùmìru deset lidí z tisíce, u nové mutace, která je teï v Británii vìtšinová, je to 13 lidí. Premiér Johnson však na páteèní tiskové konferenci upozornil, že jsou to teprve pøedbìžné vısledky studie. Takzvaná britská mutace už se objevila v padesátce zemí svìta.

V Británii, která má 66 milionù obyvatel, už první dávku oèkování dostalo 5,38 milionu lidí, z toho 409 855 za posledních 24 hodin. V zemi jsou dosud naoèkovány dvì tøetiny obyvatel domovù s peèovatelskou službou.

Britskı premiér uvedl, že vláda zaène zvažovat zmírnìní stávajících opatøení, až se pøesvìdèí, že oèkovací program funguje. První uvolnìní by se tıkalo návratu dìtí do škol.

Za poslední den mìlo pozitivní test dalších 40 261 Britù a tıdenní prùmìr zaèíná zvolna klesat. Poèet hospitalizovanıch se podle premiéra Johnsona bohužel pøíliš nemìní a nemocnice jsou nadále velmi vytížené.

Ve srovnání s vrcholem jarní vlny epidemie je aktuálnì v nemocnicích o 78 procent pacientù více. S covidem-19 zemøelo za poslední den 1 401 lidí, od zaèátku epidemie 95 981, což øadí Británii na pátou pøíèku na svìtì.

Football news:

Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League
Carragher on Liverpool: They are now psychologically dwarfed. Such a game is unacceptable
Iturralde Gonzalez about Felipe's hand in the match with Real Madrid: It is lowered, in a natural position
Bruno is 2+0 for 8 games against the big six this season in the Premier League. He scored a penalty for Tottenham and City
Klopp on 0:1 with Fulham: Liverpool players have the right qualities, but they can't show them
Ex-referee Andujar Oliver on Felipe's hand against Real Madrid: Unintentional play. A penalty would be unfair
Llorente leads La Liga with 8 assists for Atletico. He hasn't made a single one in 39 games at Real Madrid